Erasmus+ KA2_2017.-2020.


Erasmus +  programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu stratēģiskāpartnerība

“Mobilizē sevi studijām un darbam Eiropas Savienībā!”.

Projekta mājaslapa http://applyforajob.eu/ 

Projekta e-žurnāls http://online.fliphtml5.com/bozs/syik/

Projekta lapa Facebook: https://www.facebook.com/MobilizeYOUrselflivingandworkinginEU/

Projekta eTwinning vietne: https://twinspace.etwinning.net/90284/home

Kontaktpersona: Renāte Malnace, renate.malnace@gmail.com , tel.25904722.

Finansējuma līgums Nr.2017-DE03-KA219-035458_6.

2017.gada 1.oktobris – 2020.gada 31.jūlijs.

Mērķis: pamatkompetenču apguve karjeras plānošanā un veidošanā, veicinot projekta dalībskolēnu konkurētspēju lokālajā, nacionālajā un ES darba un izglītības ieguves tirgū.

Sadarbības valstis: Vācijas, Polijas, Beļģijas, Itālijas, Grieķijas un Kipras izglītības iestādes, izstrādājot un aprobējot praktiskus materiālus skolēniem karjeras izglītībā, lai mazinātu bezdarba risku jauniešu vidū un vienkāršotu jauniešu pāreju no pamatizglītības/vidējās izglītības ieguves posma uz studijām/darba tirgu.

Finansējums: 27 605.00 EUR. Daugavpils pilsētas Domes priekšfinansējums 25% apmērā.

Aktivitātes:

Mācību un mācīšanās mobilitātes uz visām partnerskolām (2 skolotāji, 4 skolēni).

2.   Transnacionālās projekta plānošanas un izvērtēšanas vizītes (Beļģija, Latvija, Vācija).

3.   Projekta mājaslapas izveide.

4.   Materiālu (tai skaitā videomateriālu) izstrāde darba pārrunu simulācijas organizēšanai angļu valodā.

5.   Multimediālas darbnīcas skolēniem efektīvai darba pieteikumu izstrādei.

6.   Intervijas ar personāla menedžeriem “Darba ņēmējam nepieciešamā kvalifikācija un prasmes no darba devēja viedokļa”.

7.   Datu analīze par bezdarba līmeni, darba tirgus strukturālā analīze, bezdarba ietekmi uz sociālo sistēmu, bēgļu viļņa ietekmi uz darba tirgu projekta partnervalstīs.

8.   Darbnīcas par darba tirgus un ekonomikas mehānismiem.

9.   Dažādu institūciju apmeklējums (piemēram, vizīte Eiropas Parlamentā “Darba iespējas Eiropas Savienībā”).

10.  Pētījums “Atbalsts profesionālajai izglītībai un karjerai manā dzīvesvietā un manā valstī”.

11.  Projekta rezultātu izstāde partnerskolās.

....................................................................................................................................................

Ģimnāzisti, atsaucieties!

Aicinām iesaistīties Erasmus+ projektā "“Mobilise YOURself – studying and working in the EU“ jeb “Mobilizē sevi studijām un darbam Eiropas Savienībā!” Sadarbojas Vācijas, Polijas, Beļģijas, Itālijas, Grieķijas, Kipras un Latvijas izglītības iestādes.Darba valoda - angļu. Ideja: kā skolēns teorētiski un praktiski var sagatavoties savai darba karjerai.

Paredzētās aktivitātes īsumā: intervēsim profesionāļus, simulēsim darba pārrunas, filmēsim, analizēsim datus, apmeklēsim dažādas iestādes, kas jums var piedāvāt idejas par to, kas ir svarīgs darba ņēmējam, kāpēc darba devējs izvēlējās tieši mani, kādas prasmes man ir, kādas vēl nepieciešams apgūt, lai mani pieņemtu darbā. Projekta aktivitātēs var iesaistīties ikviens skolēns.

Pirmais brauciens paredzēts uz partnerskolu Beļģijā (Brisele) no 5.līdz 9.martam. Tajā piedalīsies 3 skolēni. Lai izvēlētos mobilitātes dalībniekus, organizējam konkursu.

Ir jāizveido projekta logo (zīmējiet ar zīmuļiem, gleznojiet, izmantojiet datorprasmes - dariet, kā protat vislabāk). Galvenais vērtēšanas kritērijs - kā logo tiek atainota projekta ideja. Ierosmei - tekstam pievienoto sirsniņu kā logo iepriekšējam Erasmus+ projektam veidoja mūsu skolniece Anita Borisova.

Darbu iesniegšanas termiņš - 20.decembris, atnesot uz 431.kab.vai atsūtot pa e-pastu renate.malnace@gmail.com , vai e-klasē.

Logo vērtēs projekta koordinatore, vizuālās mākslas speciālists, SL pārstāvis, vecāku pārstāvis, karjeras konsultants. Logo veido visu partnerskolu skolēni, pēc brīvdienām tam notiks balsošana projekta skolās.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)
mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā
www.erasmusplus.lv.

............................................................................................................................................

Kurš logo tev patīk vislabāk?

Sākam Erasmus+ projekta "Mobilizē sevi studijām un darbam Eiropas Savienībā!" īstenošanu! Saturs - karjeras izglītības ieguve dažādās ES dalībvalstīs. Kurš logo tev patīk vislabāk? Meklē mūs FB un spied "Patīk!".

 

.................................................................................................................................................

Turam īkšķus par Egitu!!!!

Decembra nogalē 9 ģimnāzijas audzēkņi iesaistījās Erasmus+ projekta "Mobilise YOURself!" logo izstrādē. Konkursa darbus vērtēja projekta koordinatore, karjeras izglītības speciāliste, vizuālās mākslas skolotāja, vecāku pārstāvis un SL prezidente. Visvairāk punktu konkursā ieguva Egitas Vanagas izveidotais logo. 2.vietu ieguva M.Kraukle un M.Grunda, trešajā vietā - Ņ.Rjabovs, A.Derviniece un  E.Grincevičute, atzinība - V.Locikai un M.Ivanovai.

Līdz 31.janvārim turpinās visu projekta partnervalstu iesūtīto logo konkursa fināls. Turam īkšķus par mūsu Egitas logo!

Zemāk: visi logo finālisti. Logo finālisti

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)
mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā
www.erasmusplus.lv.

.................................................................................................................................................

Starptautiskā tikšanās Briselē

No 2018.gada 5.līdz 10.martam beļģu partnerskolā tikās visi projekta dalībnieki (vismaz 2 skolēni un 2 skolotāji no katras skolas). Tikšanās mērķis bija projekta aktualitāšu izvērtēšana un materiālu sagatavošana pirmajam apmācību pasākumam.

Katras valsts pedagogi sniedza komentārus par informatīvajai brošūrai "Atbalsts karjeras izglītībai" iesniegtajiem materiāliem, kā arī diskutēja par projektā paveikto - infostendu izveidi katrā skolā, projekta logo konkursa norisi un rezultātiem. Atsevišķa saruna tika veltīta projektā izstrādāto materiālu publicēšas iespējām ( skolu mājaslapās, sociālajos tīklos, HiDrive, forumā u.c.), kā arī projekta norises atspoguļošanai Mobility Tool. Tikšanās dalībnieki izstrādāja projekta rezultātu un mobilitāšu izvērtēšanas anketas.

Tika uzsākta materiālu sagatavošana pirmajam apmācību pasākumam Itālijā - pieteikuma anketas izstrāde darba intervijai angļu valodā. Katras partnerskolas pārstāvji piedāvāja idejas/paraugus jautājumiem darba intervijai, motivācijas vēstulei. Partneri vienojās aprobēt  par vācu partnerskolas piedāvātās motivācijas vēstules paraugu un Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolotāju piedāvāto Europass CV tiešsaistes versiju. Līdz pirmajam apmācību pasākumam katra partnerskola sagatavos konkrētajai valstij tipiskus 2 darba sludinājumus angļu valodā.

Gan skolēniem, gan skolotājiem nozīmīga bija viesošanās  Eiropas Parlamentā. Tās laikā tika prezentēta Eiropas Savienības pārvaldes institūciju struktūra, funkcijas un ikdienas darbs, sniegts ieskats atbalsta personāla darbā, ieskicētas darba iespējas jauniešiem  starptautiskā vidē, nepieciešamās prasmes, tostarp valodu apguve,  uzsvērtas Eiropas vienotības idejas priekšrocības. Jaunatnes darba aģentūrā "Arctiris" darbinieki informēja par darba iespējām jauniešiem daudzajās Eiropas Savienības pārvaldes institūcijās, kas atrodas Briselē, par aģentūras funkcijām (informācijas sniegšana, apmācību pasākumi utml.).

Tikšanās laikā skolēnu grupas prezentēja iepriekš sagatavotos video un PowerPoint materiālus par savu valsti, pilsētu un skolu, apmeklēja mācību stundas un darbnīcas, veidoja plakātus, tajos atainojot Eiropas Savienības sadarbības priekšrocības jauniešiem.

Beļģu kolēģi bija sagatavojuši arī saturīgu kultūras programmu gan skolēniem, gan skolotājiem, piemēram, braucienu uz Ģenti - pilsētu, kurā tiek iedzīvinātas ilgtspējīgas attīstības idejas (aizliegums privātajam autotransportam iebraukt pilsētas centrā, velosipēdu noma, carsharing ieviešana, biopārtikas popularizēšana). Šādu ideju praktiska īstenošana bija jauna un pozitīva pieredze ne tikai ģimnāzijas audzēkņiem. Gan skolēni, gan skolotāji interaktīvā veidā iepazina Briseles kultūrvēsturiskos objektus, apmeklēja Vēstures muzeju, kurā guva pārliecību par mūžizglītības nepieciešamību.

Tikšanās noritēja ļoti pozitīvā gaisotnē. Visas plānotās aktivitātes tika īstenotas.

 

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)
mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā
www.erasmusplus.lv.

.....................................................................................................................................

Ciemojamies Gioia del Colle!

Pirmais apmācību pasākums notika itāļu partnerskolā. Tajā piedalījās 2 skolēni un 2 skolotāji no ģimnāzijas un visu pārējo projekta dalībskolu pārstāvji atbilstoši pieteikumam. Apmācību nosaukums "Finding work in the EU - how to aplly for a job". Apmācību mērķis - praktiski vingrinājumi skolēniem veiksmīgai darba intervijas norisei, kā arī materiālu izstrāde (ar mediju palīdzību) veiksmīgai motivācijas vēstuļu un CV sagatavošanai. Skolēni rakstīja motivācijas vēstules un sagatavoja CV angļu valodā, izvērtējot, kādi kritēriji darba devējam varētu būt svarīgi. Pēc tam skolēni veidoja ieteikumus veiksmīgas motivācijas vēstules un CV sagatavošanai.

Gatavojoties apmācību pasākumam, visās partnerskolās tika organizēti sagatavošanās vingrinājumi, noskaidrojot arī, ko nozīmē darba intervija klātienē, kas jāņem vērā, kā jāizturas, kas jāuzsver, tika apgūta intervijās lietotā un nepieciešamā leksika angļu valodā. Interviju simulācijas tika filmētas, pēc tam izvērtētas. Apmācību laikā skolēniem bija iespēja piedalīties īstā darba intervijā, kuru vadīja personāla vadītājs. Tajā piedalījās arī ģimnāzijas audzēkne Santa Ribicka, saņemot īpašas uzslavas par svešvalodu prasmi. Intervija tika filmēta, tās materiāli tiks izmantoti partnerskolās citu skolēnu apmācībai. Tajos tiek uzsvērts, kādas kvalifikācijas un prasmes no darba devēja viedokļa ir nepieciešamas jauniešiem, pēc kādiem kritērijiem pretendenti tiek vērtēti darba intervijās.

Apmācībās piedalījās skolēni ar ļoti atšķirīgu angļu valodas prasmi, simulācijās ikviens uzlaboja svešvalodu prasmi, tādējādi paaugstinot savas iespējas atrast darbu Eiropas darba tirgū. Visu partnerskolu skolēni iesaistījās teātra performances izveidē, izmantojot gan angļu valodu, gan savu dzimto valodu. Performances mērķis bija atraisīt skolēnu radošās spējas, drosmi uzstāties plašākas publikas priekšā, sadarbību un toleranci. Šo prasmju attīstīšana ir nozīmīga personības izaugsmē un konkurētspējas veicināšanā. Izrādes noslēgumu visi varēja vērot pilsētas centrālajā laukumā. Visu apmācības aktivitāšu norises organizēšanā bija iesaistīti itāļu skolēni.

Pedagogi prezentēja iepriekš izveidotos apmācību materiālus, darba sludinājumus, vienojās par par to, kuri ir piemērotāji simulācijām.

Plašākā kontekstā projekta dalībniekiem mobilitātes laikā bija iespēja reāli izvērtēt darba tirgum nepieciešamās prasmes īstā intervijā, mērķtiecīgi apgūt motivācijas vēstuļu rakstīšanas nianses, turklāt salīdzināt īpatnības dažādās valstīs. Projektā iesaistītie skolēni atzina, ka šāda pieredze ir daudz noderīgāka nekā teorētiskas konsultācijas.

Apmācību noslēgumā pedagogi vienojās par projekta turpinājumā veicamajām aktivitātēm - izvērtējuma anketām, statistikas analīzi par bezdarbu katrā dalībvalstī, par bezdarba ietekmi uz ģimeni, par imigrantu lomu darba tirgū, par materiālu apkopošanas formu - plakātiem.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)
mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā
www.erasmusplus.lv.

..................................................................................................................................

Mācību un mācīšanās vizītē partnerskolā Krētā

No 7.līdz 13.oktobrim ģimnāzijas komanda piedalās Erasmus+ Latvija programmas KA2 projekta "Mobilizē sevi studijām un darbam Eiropas Savienībā" mācību un mācīšanās mobilitātē Krētā. Kopā ar jauniešiem no Polijas, Vācijas, Itālijas, Beļģijas un Grieķijas mūsu meitenes un skolotājas salīdzina minēto valstu darba tirgu iespējas jauniešiem, imigrācijas un bezdarba ietekmi uz darba tirgu, prezentē individuālos veiksmes stāstus, pēta Krētas uzņēmumu attīstības īpatnības, kā arī priecājas par sauli.

Visas partnerskolas prezentē savus mājasdarbus - plakātus par darba tirgus īpatnībām.

..................................................................................................................................

Erasmus+ projekta  "Mobilizē sevi studijām un darbam Eiropas Savienībā" dalībnieku tikšanās laikā Krētā jaunie eiropieši no Polijas, Vācijas, Grieķijas, Itālijas un Beļģijas diskutēja par savām nākotnes iecerēm.  Dialogā ar dalībnieku no Polijas - pārliecinoši un izcilā angļu valodā - mūsu Egita Vanaga.

http://<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMobilizeYOUrselflivingandworkinginEU%2Fvideos%2F237381820291817%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="315" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>

...................................................................................................................................

Erasmus+ projekta "Mobilizē sevi studijām un darbam Eiropas Savienībā" mācīšanās mobilitātes dalībnieki (skolēni un skolotāji no Latvijas, Polijas, Vācijas, Kipras, Itālijas un Beļģijas) uzmanības centrā Krētas televīzijā, stāstot par vienotās Eiropas nākotni.

http://<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdaugrc.lv%2Fvideos%2F243785196260891%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="304" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>

.....................................................................................................................................

Projekta dalībnieku iespaidi par vizīti Krētā

Inese Barkovska : "Our stay in Greece lasted from 7th to 14th of October. As it was my first visit to Greece, I found all possible information about Crete and Heraklion. I found out that Heraklion is the 4th largest city in Greece, it is a very old place. Nowadays it has around 140 thousand inhabitants. And we were witnesses that every 7-8 minutes some plane landed in its airport, while we were on the Egean sea beach. Where all these people find place?

In fact, Crete seemed to us as a great place where people can find where to live and have meals. As for us, we lived in a very good hotel in the center. If to talk about food... Let’s discuss it later! First about our programe.

Our host school had prepared a very rich programe for our stay on Crete island.

Every day there were planned activities which took all day. We had meetings in our hotel as the school is under repairs just now, and we even did not see the interiors of it. Students presented their information about labour market in their countries, unemployment rate, proportion of  immigrants, etc.

We had a possibility to visit different places related to careers, starting with a small family enterprise, where baklavas were made, to a huge enterprise where plastics were made. Coloured and white granulas are exported to make plastic things to other countries, and also used for local production of plastics for hothouses and other purposes. It was very interesting to see how a big “balloon” was created and then folded and rolled to be ready to be transported. Besides, studens visited a site where local pottery was made. They had possibility to make a small pot or vase or anything else. Teachers were shown how local strong alcoholic drink rakia is being processed.( Especially interesting for my collegue, who teaches chemistry!) While visiting these places we enjoyed the magnificent scenery of mountains. We must admit that vegetation on Crete is completely different from ours. Every patch of arable land is occupied by olive trees. They were everywhere! The island needed rain badly, all was dry. It was interesting for us to see that water is delivered just to the roots in parks and other greenery. We visited the botanical garden, where we saw really nice flowering bushes and trees. And it is also profession! Everywhere we went we could see different people doing their jobs. For example, I quite forgot one more rare profession we saw at the university- it was an old book “doctor”.

In technological institute we met a very interesting and nice man who was our guide to Knossos later. We must admit that he was fantastic!

All places and events have mixed up in our memory, - there were so many!

One of the most impressive ones - a visit to Meldoni cave. The tragic fate of people who persihed there and stone stalactites and stalagmites will stay in our memory. As well as the evening in Cretan village with national food and dances.

We admired both Greek teachers and students who were very active at folk dancing. How couldn’t we join?! And now about food: it was tasty and rich. We never thought there is so much meat eaten in Greece! And zuccini flower stuffed with rice and baked in flour! We can continue and continue...

And all these things were planned and prepared for us by our hosts. Thank them from all of us!

Latvian team is really worried how to catch up with high standards set by the Greek team!...:)"

Madara Grunda: "Taking part in Erasmus exchange program was a great experience . We had a chance to visit Heraklion, Greece. We lived in host families . That means that we had an opportunity to see how greeks life in their everyday life. My host family was very friendly and as we talked a lot, I got to know more about their everyday life, their culture and their traditions We had workshops about mobility in Europe, about studying and working in European Union. As well as we visited Greek school and Greek Universities. Moreover we were taking part in different excursions for example to the Knossos and Rethymno, and all of the excursion were really interesting . It was unforgettable experience and a wonderful way to learn about mobility in Europe and get to know new people from different countries."

Egita Vanaga: "I am pretty sure that I am really lucky that I had an opportunity to participate in Erasmus+ Project.  I have spent an amazing week in Greece with  great people from 7 countries. Crete is a perfect place that can easily unite 7 cultures.  The best impressions I’ve got in a small  place (Rhetymno), where we went through beautiful small streets, ate tasty Greek food and where we had an amazing opportunity to listen to live music, beautiful traditional Greek music.

In a small village we and also saw traditional Greek dances performed by professional dancers and after this performance we could also dance! That was wonderful- all together, students, teachers, dancers, waiters- we learned the steps and danced, just danced! I will never forget this unity feeling! That’s what Greek culture is about for me! I fell in love with this island, fell in love with this people and this culture!"

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)
mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā
www.erasmusplus.lv.

................................................................................

Projekta sanāksme ģimnāzijā

No 2019.gada  1.līdz 5.aprīlim ģimnāzijā viesojās 19 skolēni un 12 skolotāji no Erasmus+ projekta "Mobilizē sevi studijām un darbam Eiropas Savienībā" partnerskolām Beļģijā, Vācijā, Polijā, Grieķijā, Itālijā un Kiprā.

Skolēni salīdzināja savu pētījumu rezultātus par darba un veselības aizsardzības sistēmām minētajās valstīs, kā arī retas vai ļoti plaši izplatītas profesijas (piemēram, sabiedriskā transporta vadītāja darba ikdienu Briselē, pienākumus, riskus veselībai, ieguvumus, tehnoloģiju ietekmi uz profesiju). Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Virtakas klasē skolotāja Velta jauniešiem atklāja sen aizmirstu, bet, kā izrādās, ļoti ienesīgu prasmi - kaligrāfiju, bet Aglonas Maizes muzeja atraktīvās saimnieces - maizītes tapšanas ceļu. Interesanta izvērtās skolēnu tikšanās ar Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku Zdanovska kungu, kurš pēc profesijas ir radiologs (šo profesiju pētīja vācu komanda), mūzikas instrumentu meistaru Aleksandru Maijeru, kurš, šķiet, no jebkura priekšmeta spēj izvilināt skaistu melodiju, un Latvijas Republikas Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes virsleitnanti Ingu Bēķi un majoru Romānu Prokofjevu, kura fiziskās formas demonstrējumi dalībniekos raisīja vispārēju sajūsmu.
Darbojoties meistardarbnīcās, projekta dalībnieki izteica vēlmi skolu ikdienā vairāk uzmanības veltīt aktīvam dzīvesveidam un sportam. Īpašs pārdzīvojums dalībniekiem bija mājās kopā ar viesmammām gatavoto veselīgu uzkodu prezentācija un garšošana. Mākslas baudīšana Rotko centrā mijās ar gardu maltīti un spēļu vakaru Daugavpils Ezītī, iespaidi par Daugavpili - ar Rīgu un Krāslavu.
Milzīgs PALDIES vecākiem, kuri savās ģimenēs uzņēma viesbērnus, paldies Daugavpils pilsēta domes priekšsēdētāja vietniekam Zdanovska kungam, Marka Rotko Mākslas Centrs atraktīvajiem gidiem un Žannai Jemeļjanovai, Latvijas Nacionālā bibliotēka / National Library of Latvia un Virtakas klases skolotājai Veltai, Aglonas Maizes Muzejs un Vija KudiņaDaugavpils Ezītis miglā un Eduard Kirpichev, Daugavpils Tūrisma un informācijas centram un Ivonna Orlova, Latvijas Republikas Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes virleitnantei Inga Bēķeun majoram Romānam Prokofjevam, Park Hotel Latgola un Olga MickevičaHomeLike HotelMegabus LV šoferīšiem! Un kas gan būtu ceļojums bez gardās Kafejnica "Liepkalni" maizītes!
Ģimnāzijas bērni🥰 - ārpus konkurences! PALDIES arī Līga OstapkoMarita Irbe un "Leiļi", Rita Murāne-Rutka! Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības programmas Erasmus+ un Daugavpils pilsēta finansiālu atbalstu. Erasmus+ Latvija

Videopārskati:

Senie amati - kaligrāfija LNB

Vecrīga

Young Europeans

Senie amati - Maizes muzejs

Senie amati - cietspiede M.Rotko Mākslas centrā

 

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)
mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā
www.erasmusplus.lv.

............................................................................................................................

Projekta dalībnieku iespaidi par tikšanos Daugavpilī

On March 31st - April 5th, 2019 the students and the teachers involved in the Erasmus project stayed in the Latvian Daugavpils, as part of the next international visit of the Erasmus + program "MobiliseYOUrself - studying and working in the EU". 

During the stay, participants became acquainted with the principles of health and safety at work and a safe stay in the school of the countries involved in the project, namely Germany, Belgium, Cyprus, Latvia, Greece, Italy and of course Poland. 

 During a few days together, participants visited not only the host city, but also Riga - the capital of Latvia and the town of Aglona and the village of Kraslava. We took part in numerous workshops and meetings, including painting workshops, baking bread or playing old musical instruments. An unforgettable impression was made by a visit to the Latvian National Library in Riga, where, in addition to admiring the book collections, the student participated in the calligraphy workshops. 

The hospitality of the organizers is confirmed by the visit of the entire group to the City Hall of Daugavpils and a meeting with the city authorities. 

Meeting in Daugavpils is not only a time to learn, but also a great opportunity to get to know peers from different parts of Europe and the culture and traditions of the host country.   On behalf of the large group of foreign guests we would like to thank the Latvian team for giving us the unforgettable chance of exploring the country, getting to know culture, customs and traditions as well as a great hospitality of the Latvian teachers and hosting families. 

Publikācija Daugavpils pilsētas domes mājaslapā

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)
mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā
www.erasmusplus.lv.

.............................................................................................................................................

Mācību un mācīšanās mobilitāte Polijā

2019.gada 6.-12.oktobrī Erasmus+ projekta "Mobilizē sevi studijām un darbam Eiropas Savienībā!" partneri ciemojas viesmīlīgajā Polijā. Vērojām stikla meistaru darbu un nu ar nepacietību gaidām savus apgleznotos šķīvīšus un stikla zīmodziņus. Krosno ir Polijas Līvāni - pilsēta ar senu un varenu stāstu par stikla meistariem. Pēc ekonomiskās krīzes atdzimusi jaunā veidolā.
Savukārt šokolādes darbnīcu īpašnieka veikums ir apliecinājums ideju un uzņēmības dzīvotspējai. Izcils kūku meistars met mieru tortēm un ķeras klāt šokolādei, 5 gadu laikā izveidojot uzņēmumu, kura durvis nu ciet nestāv ne mirkli. Mēs izmēģinājām dekorēšanas mākslu - nav nemaz tik vienkārši nolikt to ogu tur, kur tai jābūt.😊.
Milzīgā fabrikā vērojām, kā top krēsli (atpazinām arī savējos lasītavā😊). Moderns uzņēmums, kas rūpējas par saviem darbiniekiem, bet lika aizdomāties par to, ka dažkārt velti sūdzamies par to, cik grūti strādāt šur vai tur. Metināt, līmēt, skavot, pulēt, griezt metālu, šūt 8 stundas dienā - katram darbam ir sava garoziņa, bet vecais labais sakāmvārds par darbu un darītāju ir nemirstīgs. Erasmus+ projekti ļauj ieraudzīt vērtīgo arī savā šķietami vienmuļajā ikdienā un rast jaunas aizraušanās!

Mobilitātes laikā skolēni veica testus, nosakot sev vispiemērotākās profesijas, kā arī prezentēja mājas darbu - bukletu "Kā atrast darbu Latviā?", savukārt skolotāji pilnveidoja projekta eTwinning vietni.

https://www.dropbox.com/home/Erasmus%202017-20%20public/meeting-2019-10-Poland/Homework_Guide?preview=Guide_LV.pdf

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)
mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā
www.erasmusplus.lv.

.............................................................................................................................

C3 aktivitāte ar moto “Meklējot perfekto profesiju – kura profesija man der vislabāk” notika partnerskolā Polijā.

Mobilitātes laikā skolēni piedalījās semināros un veica testus, nosakot sev vispiemērotākās profesijas. Skolēni secināja, ka apgūtajām caurviju prasmēm un personīgajām interesēm ir liela loma profesijas izvēlē, ka tās ir svarīgākas nekā citi kritēriji (labs atalgojums, atrašanās vieta u.c.).

Skolēni prezentēja mājas darbu - bukletu "Kā atrast darbu Latvijā?" (katra dalībskola prezentēja savu valsti), kurā atrodama informācija par platformām, kurās atrodami darba piedāvājumi, kā arī īpaša sadaļa darba meklētājiem no ārvalstīm. Bukletā vienkāršā valodā ir aprakstīts, ar ko sākt, kur meklēt informāciju, ar kādām institūcijām jāsazinās, kādi dokumenti ir nepieciešami, lai uzsāktu biznesu Latvijā un atvērtu savu kafejnīcu. Bukletā ir ievietotas arī vienkāršākās frāzes katrā valodā, lai uzsāktu komunikāciju. Bukletā ir ievietots arī CV un motivācijas vēstules paraugs, kā arī ieteikumi, kā sagatavoties darba intervijai. Pēc prezentācijām skolēni secināja, ka visās partnervalstīs ir gana sarežģīts birokrātiskais process, lai uzsāktu uzņēmējdarbību, turklāt informācija atrodama dažādās vietnēs, kas apgrūtina orientēšanos.

Skolotāji mobilitātes laikā pilnveidoja projekta eTwinning vietni.

Mobilitātes dalībnieki apmeklēja vairākus uzņēmumus tuvējā reģionā – stikla izstrādājumu ražotni, šokolādes fabriku un mēbeļu fabriku. Apmeklējumu mērķis – pārliecināties par uzņēmības un radošuma nozīmi savas profesionālās karjeras veidošanā. Tā kā mobilitātē piedalījās skolēni, kuri tuvākajā laikā absolvēs skolu, uzņēmumu apmeklējums un neierastas darba vides iepazīšana, kā arī darbnīcas internacionālā vidē ļāva pārvarēt iesīkstējušus stereotipus un palūkoties uz savu izvēlēto profesiju caur plašāku prizmu.

Mūsu mājas darbs: Guide_LV-2

...................................................................................................................................

Our visit to Poland

We seem to be the closest neighbours but our trip took almost 18 hours to get to Iwonisz Zdroj. First we flew to Warsaw, then took a bus to travel to the very south-eastern part of the country. Polish roads are good, however, mountain roads are very tricky and can make one dizzy.

But – let’s leave these details out. We were welcomed by our hosts and were happy to be there. The program of our stay was very rich. We went to Krosno, ex-centre of the region, to visit a glass centre. We saw how glass and different items are made. There was a possibility to work ourselves, too. We painted ready-made glass plates, which we were later presented to us by our friends. Another “carrier point” was the place were chocolate is produced. There was a film and later guides who introduced us to the world of chocolate. And again, we could work a little on decorating our own chocolate production: a chocolate lollipop and a bar. Hot chocolate we could drink there was really delicious! Tired but happy we came home. In the evening it was interesting to have a walk in the place and enjoy the beauty and calm of this old holiday resort.

On the next day we were taken to a big plant that produces chairs. The size and scale of works was impressive! So many people and works! It was interesting that almost everything is produced on the spot, even foam rubber! People work in three shifts there to meet the demands for their production. All the products on the shelves are already sold! We guess for some students it was the first visit to such a big factory. It gave insight into how a big plant works.

Next two days we spent in Tatra mountains, Zakopane. The trip took much time but it was worth going there. Magnificent scenery and new places were amazing! First day trip into the mountains was a bit unpleasant as it was drizzling from time to time, but on the next day the weather was sunny and we walked high into mountains. We do not have mountains in our country that is why for us it was an unforgettable experience. There were really big mountains and fantastic scenery. There, in Zakopane, in a guest-house, students could see how tourism business can be organized.

And then came our last day in Poland. We spent it in school which is situated in the vicinity of the place and has nice surroundings. The school prepares different specialists both for local and wider needs.

What can we say at the end? We can only be really grateful for a well-panned stay and everyday care for us and say a great THANK YOU! to our Polish colleagues.

Inese Barkovska

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)
mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā
www.erasmusplus.lv.

...........................................................................................................................................

Mācību un mācīšanās mobilitāte uz Kipru

C4 aktivitātē ar moto “Studēt un strādāt Eiropas Savienībā – iespējas un šķēršļi” 2019.gada novembrī īpaša uzmanība tika pievērsta izglītības studiju iespējām dažādās Eiropas Savienības valstīs (projekta partnervalstīs). Mobilitātes dalībnieki meklēja, apkopoja un prezentēja un salīdzināja informāciju par izglītības sistēmas struktūru katrā valstī, par pārejas nosacījumiem no vidējās izglītības ieguves uz augstāko, par nosacījumiem un īpašām prasībām (valoda, izglītība) ārvalstu studentiem. Skolēni (Aleksejs Ivanova, Beatrisa Melanija Sidina un Arina Kuharonoka) stāstīja gan par iespējām studēt ikvienā ES dalībvalstī, gan par grūtībām, ar kurām saskaras ārvalstu studenti. Lai gan Eiropas Savienības valstīs tiek īstenoti Boloņas vienošanās principi augstākajā izglītībā, projekta partnervalstīs pastāv dažādi šķēršļi izglītības pielīdzināšanā.

Mobilitātes dalībnieki Nikozijā apmeklēja dažādas institūcijas, kas palīdz studentiem atrast darbu, kā arī Nikozijas Universitāti, kurā īpašs uzsvars tiek likts uz tehnoloģiju apguvi.

Mobilitātē piedalījās izlaiduma klašu skolēni, kuriem ir īpaša interese par studiju iespējām (tostarp ārvalstīs). Īpaša uzmanība tika pievērsta projektos gūtās pieredzes nozīmībai studiju laikā. Skolēni secināja, ka atvērtība komunikācijai, svešvalodu prasme un kritiskā domāšana ir būtiskas, uzsākot studijas ārvalstīs vai arī savā zemē.

Mobilitātes dalībnieki apmeklēja arī vairākus vietējos uzņēmumus, iepazīstot starptautiskas darba vides īpatnības. Īpaši nozīmīga šī pieredze bija ģimnāzijas audzēkņiem, kuriem ikdienā nav šādas pieredzes, bet kura nākotnes karjerā varētu būt nozīmīga.

Mūsu mājas darbi:

Ecation-System-in-Latvia

Study-in-Latvia

.............................................................................................................................

Projekts ir noslēdzies!

Ārkārtas situācijas dēļ klātienē nenotika noslēguma starpvalstu tikšanās Vācijā un rezultātu izplatīšanas pasākums - noslēguma konference.

Projekta rezultātu izplatīšanai novadā tika izmantotas publikācijas reģionālajā laikrakstā “Latgales laiks” un ģimnāzijas mājaslapā. Projekta rezultātu un gūtās pieredzes izplatīšana notika un vēl notiks pedagogu tālākizglītības kursu ietvaros – ģimnāzijas izstrādāto kursu programmu saturā iekļaujot karjeras izglītības jautājumus. Projektā izstrādātā “Mana karjeras izglītības dienasgrāmata” kā darba materiāls tiks izmantota A kursos “Mācīšanās kopā ar citiem – skolēnu sadarbība individuālo kompetenču attīstībai” (6h, programma saskaņota Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē”) un A kursos “Personalizēta atgriezeniskā saite skolēnu individuālo kompetenču attīstībai un mācību snieguma uzlabošanai” (6h, programma saskaņota Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē).  Kursi notiks 1.semsstrī. Projektā izstrādātā “Mana karjeras izglītības dienasgrāmata” no 2020./2021.m.g.tiks izmantota karjeras izglītībā ģimnāzijā.

Latgales laiks

Mana karjeras izglītības dienasgrāmata

Visa informācija par projekta norisi un tajā izstrādātajiem materiāliel atrodama projekta mājaslapā: http://applyforajob.eu/

 

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)
mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā
www.erasmusplus.lv.