Profesionālās pilnveides kursi un Meistarklases

2023.gads

1.Profesionālās pilnveides kursi: 

1.1. A kursi pedagogiem „Plašākas skolēna izglītības pieredzes gūšana izglītības iestādē” Latgales plānošanas reģiona pedagogiem 2023.gada 25.augustā, kopā 6 akadēmiskās stundas. ZOOM platformā. Vada ģimnāzijas pedagogi. Pieteikšanās: https://forms.office.com/e/vxnRZiAi5e

1.2. A kursi pedagogiem  “Mācību snieguma vērtēšanas veidi, formas un metodes izglītojamo (4.-12.klase) izaugsmei (14h). ZOOM platformā. 2023.gada 17.un 18.augustā, kopā 14 akadēmiskās stundas. Vada ģimnāzijas skolotāji. Pieteikšanās: https://forms.office.com/e/8bDrjaSqY9

1.3. A kursi direktoru vietniekiem  “Mācību snieguma vērtēšanas veidi un formas izglītojamo izaugsmei” (6h). Klātienē (Daugavpils Valsts ģimnāzijā Cietokšņa ielā 33). 2023.gada 25.augustā. Vada ģimnāzijas pedagogi. Pieteikšanās: https://forms.office.com/e/4pqT0PSZxQ

1.4. A kursi pedagogiem „Ilgtspējīgas attīstības principu apguve izglītības procesā”  2023.gada 25.oktobrī, kopā 8 akadēmiskās stundas. Vada ģimnāzijas pedagogi. Pieteikšanās: https://forms.office.com/e/b9z1KYiM5i

Kursus varam piedāvāt arī atsevišķi izglītības iestādes pedagogu kolektīvam. Pieteikšanās: renate.malnace@gmail.com 

2.Meistarklases: 

1.1. SOLO taksonomija skolēna prasmju izvērtēšanai un izaugsmei ģeogrāfijā.https://ej.uz/w3so

1.2. Izglītības programma, pārbaudes darbi, vērtēšana, mācību metodes 7.klasē (pāreja uz vienotu latviešu valodas standartu). https://ej.uz/cadz

1.3. Digitālie rīki bibliotekāriem platformā "Canva"- grāmatu un pasākumu reklamēšana, noteikumu vizualizācija un žurnālu veidošana. https://ej.uz/9kb7

2022.gads

1.Profesionālās pilnveides kursi: 

1.1. A kursi „Plašākas skolēna izglītības pieredzes gūšana izglītības iestādē” Latgales plānošanas reģiona pedagogiem 2022.gada novembrī, kopā 6 akadēmiskās stundas. Vada ģimnāzijas pedagogi. 

1.2. A kursi „Ilgtspējīgas attīstības principu apguve izglītības procesā” Latgales plānošanas reģiona pedagogiem 2022.gada novembrī, kopā 12 akadēmiskās stundas. Vada ģimnāzijas pedagogi. 

1.3. A kursi “Pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšana izglītības iestādē” Daugavpils Zinātņu vidusskolas pedagogiem 2022.gada 27.oktobrī, kopā 6 akadēmiskās stundas. Vada ģimnāzijas pedagogi. 

1.4. A kursi “Pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšana izglītības iestādē” Daugavpils Vienības pamatskolas pedagogiem 2022.gada 25.augustā, kopā 6 akadēmiskās stundas. Vada ģimnāzijas pedagogi. 

1.5. A kursi “Pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšana izglītības iestādē” Daugavpils BJC “Jaunība” pedagogiem 2022.gada augustā, kopā 6 akadēmiskās stundas. Vada ģimnāzijas pedagogi. 

1.6. A kursi “Mācību uzdevumu pielāgošana dziļās mācīšanās metodikai” Latgales plānošanas reģiona pedagogiem 2022.gada novembrī, kopā 6 akadēmiskās stundas. LU SIIC pasniedzēji. 

1.7. A kursi “Mācību sasniegumu vērtēšana sociālajā un pilsoniskajā jomā” Latgales plānošanas reģiona pedagogiem 2022.gada novembrī, kopā 6 akadēmiskās stundas. Vada ģimnāzijas pedagogi. 

1.8. A kursi “Mācību sasniegumu vērtēšana valodu jomā” Latgales plānošanas reģiona pedagogiem 2022.gada novembrī, kopā 6 akadēmiskās stundas. Vada ģimnāzijas pedagogi. 

1.9.  A kursi “Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) tehnoloģiju izmantošana telpisko datu uzglabāšanai, atjaunošanai, analīzei un attēlošanai pamatskolas un vidusskolas ģeogrāfijas mācību stundās”  Latgales plānošanas reģiona pedagogiem 2022.gada oktobrī, kopā 12 akadēmiskās stundas. Vada SIA „Envirotech”. 

1.10. Lekcija “Lasīšana un nelasīšana bērnu un jauniešu vidū” Latgales plānošanas reģiona pedagogiem 2022.gada oktobrī, kopā 4 akadēmiskās stundas. Vada Māra Ozola. 

2.Meistarklases: 

2.1. “Kā sagatavot skolēnu mutvārdu runai?” Latgales plānošanas reģiona pedagogiem 2022.gada23.septembrī, kopā 3 akadēmiskās stundas. Vada ģimnāzijas pedagogi. Metodiskie materiäli

2.2. “Raidījuma "Atslēgas" izmantošana latviešu valodas apguvē vidusskolas posmā” Latgales plānošanas reģiona pedagogiem 2022.gada 28.decembrī, kopā 3 akadēmiskās stundas. Vada ģimnāzijas pedagogi. Metodiskie materiāli

2.3. "Pasaules skolu debašu formāts" Latgales plānošanas reģiona pedagogiem 2022.gada 13.oktorbī. Vada ģimnāzijas pedagogi. Metodiskie materiāli

2.4. "Krievu valoda skolā kompetenču pieejas kontekstā: interaktīva un efektīva stundas vadīšana" 2022.gada 26.janvārī. 

2021.gads

Saskaņā ar Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un Izglītības un zinātnes ministrijas vienošanos līdz 2021.gada 30.decembrim reģionālais metodiskais un pedagogu tālākizglītības centrs organizē profesionālās kompetences pilnveidi Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada, Ilūkstes novada vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem par šādiem tematiem:

 1. Pilsētu un novadu valsts ģimnāziju savstarpējā mācīšanās kvalitatīvam izglītības piedāvājumam, t.sk. skolotāju digitālo prasmju pilnveide mācību īstenošanai attālināti;
 2. Mācīšanās plānošana un organizēšana mācību jomā attālinātā mācību procesā;
 3. Individualizētās mācīšanās pieejas īstenošana mācību procesā izglītojamo talantu un spēju attīstīšanai;
 4. Metodiskie paņēmieni (pieeja) darbā ar talantīgiem skolēniem konkrētā mācību priekšmetā.
 5. Aktualitātes skolvadībā, pedagoģijā.

Piedāvājums visiem pedagogiem:

 1. A kursi "Diferencēta, individualizēta un personalizēta izglītības procesa īstenošana, izmantojot “Līderis manī” pieeju" (12h) Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada pedagogiem.  Tiešsaistē. 23.augusts, 26.augusts, 14.septembris. Pieteikšanās https://forms.office.com/r/biFHuc2yue
 2. A kursi “Metodiskie paņēmieni darbā ar talantīgiem izglītojamajiem matemātikā un dabaszinībās” (4 h) Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada pedagogiem.  Tiešsaistē. 24.augusts. Pieteikšanās https://forms.office.com/r/k5BD2Rh4d5
 3. A kursi "Starpdisciplinaritāte. Uzdevumu veidošana matemātikā un dabaszinātņu priekšmetos." (12h) Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada pedagogiem 27.septembris, 5.oktobris, 25.oktobris. Pieteikšanās: https://forms.office.com/r/Pa1bLTfSjU
 4. A kursi “Pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšana izglītības iestādē” (8h) Daugavpils 3.vidusskolas pedagogiem 20.oktobrī. Vada Aiga Hudobčenoka un Zigrīda Rusiņa. Sākums 9:00. Pieteikšanās: pilsoniskā un patriotiskā audzināšana
 5. A kursi “Skolotāju digitālo prasmju pilnveide mācību īstenošanai attālināti”(12 h). 3., 4., 5. novembrī. Sākums 15:30. Pieteikšanās: digitālās prasmes
 6. A kursi “Lietpratības veicināšana 1.-4.klasē sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā” (12h). 1., 2.,  4.novembrī. Sākums 15:30  Pieteikšanās: lietpratība soc.zin. sākumskolā
 7. A kursi „ Mācīšanās stratēģijas, to nozīme kompetencēs balstīta mācību satura apgūšanā pamatskolā” (12h). 26., 27.oktobrī, 8.novembrī. Sākums 15:30. Pieteikšanās: mācīšanās stratēģijas
 8. A kursi Mācību procesa plānošana, realizēšana un vērtēšana sociālajās zinībās un vēsturē 4.-6.klasē lietpratības veicināšanai.” 23., 24., 25.novembrī. Sākums 15:30. Pieteikšanās: lietpratība vēsturē un soc.zin. 4.-6.klasē

Meistarklases

 1. Meistarklase "Radošā rakstīšana" (3h) Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada pedagogiem. 23.novembrī. Metodiskie materiāli
 2. Meistarklase "Kā mācīt literatūru un teātra mākslu?" (3h) Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada pedagogiem. 7.decembrī. METODISKIE MATERIĀLI
 3. Meistarklase „Sociāli emocionālā mācīšanās” (3 h) Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada pedagogiem. 1.decembrī. Metodiskie materiāli
 4. Meistarklase “Kā mācīt grafisko attēlu aprakstu un analīzi svešvalodās?” (3 h) Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada pedagogiem. 26.oktobrīMETODISKIE MATERIĀLI
 5. Meistarklase “Kā ātri sniegt atgriezenisko saiti lielai grupai?” (3 h) Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada pedagogiem. 27.oktobrī. METODISKIE MATERIĀLI
 6. Meistarklase "Mācību materiāli attālinātajā mācību procesā latviešu valodā." 29.novembrī. Metodiskie materiāli
 7. Meistarklase "K.Popeda debašu formāts". METODISKIE MATERIĀLI

Daugavpils Valsts ģimnāzijas pedagogi piedāvā šādus pedagogu profesionālās pilnveides kursus Jūsu izglītības iestādē:

 1. A kursi “Pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšana izglītības iestādē” (12h). Vada Aiga Hudobčenoka un Zigrīda Rusiņa vai Signe Kotova un Agnese Jurģīte.
 2. A kursi “K.Popera debašu pamatprincipi” (12h) . Noderīgi vēstures un sociālo zinību skolotājiem. Vada debašu treneres Rita Murāne-Rutka un Renāte Malnace.
 3. A kursi “Mācīšanās kopā ar citiem – skolēnu sadarbība individuālo kompetenču attīstībai” (6 h). Vada Renāte Malnace.
 4. A kursi "Izglītības iestādes vide, kas veicina mācīšanos" (12 h). Vada Renāte Malnace, Aiga Hudobčenoka, Rita Murāne-Rutka.
 5. A kursi “Aktuāli tekstveides jautājumi” (12 h). Vada Ingrīda Kondratjeva un Ināra Žukovska.
 6. A kursi “Radošums kā caurviju prasme latviešu valodas un literatūras stundās un ārpusklases aktivitātēs” (6 h). Vada Ingrīda Kondratjeva un Ināra Žukovska.
 7. A kursi "Skolotāju digitālo prasmju pilnveidei māčibu procesa īstenošanai attālināti" (12 h). Vada Renāte Malnace.
 8. A kursi „ Mācīšanās stratēģijas, to nozīme kompetencēs balstīta mācību satura apgūšanā pamatskolā” (12h). Vada Aiga Hudobčenoka un Signita Gabrāne.

Pieteikšanās pa tālruni 25904722 vai e-pastu: renate.malnace@gmail.com

...............................................................................................................................................

2020.gads

Saskaņā ar Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un Izglītības un zinātnes ministrijas vienošanos līdz 2020.gada 30.decembrim reģionālais metodiskais un pedagogu tālākizglītības centrs organizē profesionālās kompetences pilnveidi Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada, Ilūkstes novada vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem. Kursu izmaksas sedz IZM.

Piedāvājums_09_12_21

Atskaite par finansējuma izlietojumu:

Atskaite_IZM_2020 (02.03.01.00.11.01) (1)

........................................................................................................................................

2019.gads

Saskaņā ar Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un Izglītības un zinātnes ministrijas vienošanos līdz 2019.gada 30.decembrim reģionālais metodiskais un pedagogu tālākizglītības centrs organizē profesionālās kompetences pilnveidi Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada, Ilūkstes novada vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem. Kursu izmaksas sedz IZM.
Piedāvājums:
 
 
Atskaite par finansējuma izlietojumu:
 
..........................................................................................................................................................................

2017., 2018.gads

-->