Pārmaiņu process “Līderis manī”

“Līderis manī” pamatā ir personiskās līderības koncepts un pašvadītas mācīšanās procesa pieejas īstenošana izglītībā. Šis koncepts palīdz izglītojamiem aktīvi iesaistīties mācību procesa plānošanā un īstenošanā, to saistot ar savām interesēm, vajadzībām, talantiem un iecerēm.

Personīgās efektivitātes principi tiek integrēti mācību priekšmetos, klases audzināšanas stundās un skolas ikdienā, veidojot kopīgu valodu un kultūru skolā. 7.-9.klašu skolēniem ir “Līderības” stundas, 10.-11.klašu skolēniem ir “Kursa” stundas. Tiek organizētas kopīgas aktivitātēs ar citām „Līderis manī” skolām, pasākumi skolēniem, pedagogiem un vecākiem, kā arī rīkotas Līderības dienas.

Latvijā programmu Līderis manī (Leader in me ®) vispārējai izglītībai īsteno Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”.

-->