KARJERAS IZGLĪTĪBA

Karjeras izglītības virziens (3 gadiem)

Izstrādāt sistēmisku un mērķtiecīgu karjeras izglītības procesa īstenošanas plānu izglītojamā pašizpētei, karjeras izpētei, plānošanai un vadīšanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvei, sadarbībā ar atbalsta personālu, vecākiem un pedagogiem radot pamatu izglītojamajam savlaicīgai un apzinātai lēmumu pieņemšanai par savu turpmāko izglītību.

 

Pedagogi karjeras konsultanti: