Veidlapas


Informācija vecākiem par ziņu sniegšanu

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”, lūdzam vecākus par skolēna neierašanos skolā informēt klases audzinātāju vai ģimnāzijas lietvedi, zvanot uz t.26481883 vai sūtot e-pastu uz adresi dvg@daugrc.edu.lv. līdz plkst.09:00 attiecīgajā mācību dienā. Lietvede sniegto informāciju nodos klases audzinātājam. Brīdinām: ja skolēnam saskaņā jau ar minētajiem MK noteikumiem ir neattaisnoti kavētas vairāk nekā 20 stundas, ģimnāzijas vadība ievada informāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.89

Par ēdināšanu izglītības iestādēs

Iesniegums par stundu kavējumiem kl. audzinātājai

Iesniegums par stundu kavējumiem direktorei

Kārtība, kā reģistrē izglītojamo ierašanos vai neierašanos izglītības iestāde.