ERASMUS+ KA2 DEMOS


Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekta “DE.M.O.S.” ( “Debate as innovative Method to enhance critical thinking and life skill”).

Projekta ilgums: 2019.gada 1.septembris – 2021.gada 31.augusts.

Partnervalstis: Itālija, Turcija, Portugāle, Polija, Nīderlande.

Projektā skolotāji apgūs debašu kā starpdisciplināras mācību metodes izmantošanas iespējas skolēnu kritiskās domāšanas pilnveidei mācību procesā, mācīsies formulēt rezolūcijas atbilstoši Pasaules skolu debašu principiem, kā arī vērtēšanas kritērijus.

Skolēni apgūs debašu struktūru un pilnveidos savu debašu prasmi mobilitāšu laikā starptautiskos turnīros jauktās komandās.

Sasniedzamais rezultāts: 1) skolotāji izveidos metodiskos materiālus (rezolūciju datubāzi, metodisko paņēmienu aprakstus, snieguma līmeņa aprakstus un nodarbību sasniedzamos rezultātus), 2) skolēni apgūs debašu struktūru, argumentu veidošanas pamatus, publiskās runas pamatprincipus, attīstīs caurviju prasmes starptautiskā līmenī.

Tiek plānotas 8 mobilitātes:

1.mobilitāte (Itālijā 2019.gada oktobrī) – projekta plānošana (tikai skolotāji);

2.mobilitāte (Portugāle 2020.gada janvārī) – debašu struktūras apguve, debašu turnīrs;

3.mobilitāte (Latvija 2020.gada martā) –debašu rezolūciju veidošana, darbs ar avotiem, efektīva komunikācija, debašu turnīrs.

4.mobilitāte (Polija 2020.gada maijā) – verbālā un neverbālā komumikācija, debašu turnīrs.

5.mobilitāte (Nīderlande, 2020.gada novembrī) – argumentācijas pamatprincipi, debašu turnīrs.

6.mobilitāte (Turcija, 2021.gada aprīlis) – debašu vērtēšanas kritēriji, metodisko materiālu aprobācija, debašu turnīrs.

7.mobilitāte (Itālija, 2021.gada jūlijs) – projekta izvērtējums, metodisko materiālu publikācija.

Mājas lapa

https://twinspace.etwinning.net/95847/home

https://www.facebook.com/groups/1428970113918789/

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)
mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā
www.erasmusplus.lv.

..........................................................................................................................................

Starpvalstu sanāksme Montefiascone!

No 2019.gada 29.septembra līdz 3.oktobrim ģimnāzijas direktore Oksana Petasko un Latgales reģiona debašu centrs vadītāja Rita Murāne-Rutka piedalījās jaunā Erasmus+ skolu projekta "DE.M.O.S." komandu sanāksmē Montefiascone.  Projekta partneri prezentēja savas skolas un stāstīja par pieredzi debašu programmas īstenošanā.

Ir definēti arī pirmie veicamie uzdevumi: projekta logo un dalībskolas videoprezentācijas izveide. Aicinām iesaistīties 10.-11.klašu skolēnus!

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)
mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā
www.erasmusplus.lv.

......................................................................................................................................

Pirmās projekta aktivitātes ir klāt!

Lai piedalītos projekta mobilitātēs: 1)Tev un Tavai ģimenei jābūt gatavai uzņemt viesskolēnu šī gada martā; 2) tev jāiesaistās visās projekta aktivitātēs.

Konkurss dalībnieku atlasei braucienam uz Portugāli 2020.gada janvārī:

1.uzdevums: šīs nedēļas laikā (no 4.līdz 8.novembrim) ir  jāuzraksta motivācijas vēstule (skat.saiti https://europass.cedefop.europa.eu/lv/europass-and-you/pupils-students ), pamatojot, kāpēc vēlies piedalīties, kāds varētu būt tavs ieguldījums projektā, kādas aktivitātes tava ģimene varēs piedāvāt viesskolēnam un kāpēc tās tev šķiet svarīgas. Motivācijas vēstule jāatsūta e-klasē Renātei Malnacei līdz 8.novembrim (plkst.12:00).

2.uzdevums: līdz 20.novembrim jāizveido projekta logo (skat.pielikumu).konkursa_D.E.M.O.S._kartiba

Līdzīgu atlases rezultātu gadījumā priekšroka tiks dota jauniešiem ar debašu pieredzi.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)
mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā
www.erasmusplus.lv.

..............................................................................................................................

Balsojam par precīzāko logo!

Aicinām atbalstīt Erasmus+ projekta "D.E.MO.S." dalībniekus, nobalsojot par Jums tīkamāko projekta logo (tīkojot)!
Projektā skolēni apgūs "World School Debates" debašu struktūru un pilnveidos savu prasmi mobilitāšu laikā starptautiskos turnīros jauktās komandās. Facebook lietotāju balsojums ir viens no dalībnieku atlases kritērijiem mācīšanās mobilitātei uz Portugāli janvārī.

...........................................................................................................................................

Mācīšanās mobilitāte uz Portugāli

No 12.-17. janvārim Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolēni un skolotāji devās uz Portugāli, Famalicio, lai kopā ar Itālijas, Turcijas, Polijas, Nīderlandes un Portugāles skolēniem kopīgi mācītos debatēt pēc Pasaules skolu debašu (WSD) formāta. Šis ir Erasmus+ projekts De.M.O.S («DEbate as innovative MethOd to enhance critical thinking and life skillS »

2019-1-IT02-KA229-062169). Daugavpils Valsts ģimnāzija var lepoties arī ar to, ka projekta logo ir tapis tieši mūsu skolā (autore 12. a klases skolniece E. Vagale).

Četru dienu garumā skolēniem bija iespēja debatēt par vienu no tēmām, kas ir atšķirīga katrai mobilitātei. Šoreiz visi runāja par tehnoloģiju ietekmi uz personības attīstību, komunikācijas trūkumu un mobilo telefonu izmantošanu mācību procesā. Debates bija interesantas ar to, ka skolēni strādāja jaukās daudznacionālās komandās un skolēniem nācās pielāgoties katra prasmei debatēt, izteikties angļu valodā, darboties komandā un daudzām citām niansēm. Savukārt skolotāji piedalījās tiesāšanas procesā, tādā veidā pilnveidoja savas angļu valodas un debašu vērtēšanas prasmes. Bet ko saka paši debatētāji?

10.a klase- Ņikita Aleksejevs - mobilitāte deva iespēju iepazīt cilvēkus no citām valstīm, kas ļāva man kļūt atklātākam un iegūt jaunus draugus. Savukārt debate attīstīja manī prasmi brīvāk izteikties publikas priekšā un paust savas domas. Projekts atstāja lielu iespaidu un novēlu katram piedalīties šāda veida projektā.

11. a klase- Laura Vucena- projekta laika uzlaboju savas komunikācijas prasmes, it īpaši strādājot komandā. Skaistās un unikalās pilsētas – Porto, Braga, Gimarainša - deva neaizmirstamas emocijas un iespaidus. Šis brauciens paliks ar atmiņām par jauniegūto draudzību, zināšanām un lielu pieredzi daudzās jomās.

11. a klase – Arturs Ozerskis - debašu projekts attīstīja logisko domāšanu. Katrs apgalvojums tiek pamatots ar faktiem, kam ir liela nozīme. WSD ļauj brīvi izpaust domas, bet ir strikti jānoformulē doma bez liekvārdības. Radošo un argumentēto darbu vareja apvienot ar Portugāles kultūras iepazīšanu, aplūkojot tās skaistākās vietas un iepazīstot vietējo dzīvi un cilvēkus.

11.b klase- Lauma Sitnika- ļoti interesanta pieredze bija iepazīt pavisam citu mentalitāti, kas no vienas puses šķita savādāka, bet, no otras puses, deva iespēju mācīties starpkultūru attiecības un kontaktu veidošanu. Kārtējo reizi pārliecinos, ka liels ieguvums šajos projektos ir iegūtie paziņas no dažādām valstīm, kas māca gan veidot dialogu, gan dod iespēju veidot attiecības talāk, mācoties un pilnveidojot angļu valodu un komunikācijas prasmes.

12.a klase-Elza Vagale- projekts Portugālē sniedza pirmo pieredzi par WSD formātu, kas ļauj apskatīt dažādas problēmas no vairākiem skatupunktiem, mācīties kvalitatīvi paust un pamatot savu viedokli. Lietderīgais tika apvienots ar patīkamo- iepazīta jauna kultūra, iegūti jauni draugi un aplūkotas Portugāles ainavas un vēstures pieminekļi.

12. b klase- Anna Luīze Ruskule- projekts ļāva attīstīt komunikācijas prasmes un prasmi debatēt WSD formātā, kā arī mobili strādāt grupās ar projekta dalībniekiem no citam valstīm. Bija lieliski apskatīt arī skaistos dabasskatus un pilsētas, iepazīt vietējos iedzīvotājus un kultūru.

Projekts noteikti ļāva pilnveidoties skolēniem kā personībām, attīstīt prasmes, kas būs noderīgas arī turpmāk. Skolēniem patīk mainīties uz augšu!

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Komisijas un Daugavpils pašvaldības finansiālu atbalstu.

Rakstu sagatavoja angļu valodas skolotājas R.Murāne-Rutka, E.Vovka
Foto- angļu valodas skolotāja E.Vovka (Latvija), Armanda Silva Becas (Portugāle)

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)
mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā
www.erasmusplus.lv.

.......................................................................................................................................

Uzņemošās vizītes laikā debatējam par pārtikas atkritumu samazināšanu

No 2020.gada 1.līdz 6.martam Daugavpils Valsts ģimnāzijā viesojās Erasmus+ skolu sadarbības projekta “Debate as innovative method to enhance critical thinking and life skills” partneri no Portugāles, Polijas, Turcijas un Nīderlandes (Itālijas komanda neieradās ārkārtas situācijas dēļ).

Projekta mērķis ir debašu kā starpdisciplināras mācību metodes integrēšana mācību procesā skolēnu pamatprasmju, caurviju un dzīves prasmju pilnveidošanai. Projektā iesaistītie jaunieši un skolotāji  (no katras valsts 4 skolēni un 2 skolotāji) mobilitātes laikā apguva Pasaules skolu debašu principus un struktūru un tad jauktās komandās  debatēja par pārapdzīvotību kā nozīmīgāko draudu sociālajam mieram un drošībai, par ģenētiski modificētu organismu aizliegšanu un mājsaimniecību atkritumu samazināšanu. Tiesneši no visām pārstāvētajām dalībskolām vērtēja runu saturu, izmantoto stratēģiju argumentu veidošanā, stilu, publisko uzstāšanos un sadarbības prasmes.

Īpaša uzmanība projekta laikā tika veltīta jautājumiem par to, kā varētu samazināt mājsaimniecības atkritumus gan privātsaimniecībās, gan sabiedriskajās iestādēs, tādējādi mazinot vides piesārņošanu, finansiālo un dabas resursu izšķiešanu un nabadzības mazināšanu. Projekta dalībnieki atzinīgi novērtēja biedrības “Zaļā brīvība” projektu vadītājas  Dr. Phil. Ingas Belousas stāstījumu par ikdienas patēriņa paradumu ietekmi uz vidi un dažādiem projektiem gan Latvijā, gan pasaulē, kas veicina līdzsvarotāku patēriņu. Jaunieši dalījās pieredzē par to, ko paši dara, lai mazinātu pārtikas atkritumus vai tos lietderīgi izmantotu. Piemēram, Roterdamā ir izveidotas tā dēvētās ēdiena bankas, kurās ikviens var atstāt pārtikas produktus, kuriem derīguma termiņš ir beidzies, bet tie vēl ir lietojami uzturā. Turcijā beķerejās nepārdotā maize tiek atdota cilvēkiem, kuri to nevar iegādāties, savukārt ēdienu pārpalikumi no restorāniem tiem nogādāti dzīvnieku patversmēs. Turku jaunieši uzsvēra, ka reliģisku apsvērumu dēļ izmest pārtiku ir negods, tāpēc viņi cenšas pret to izturēties pienācīgi. Poļu jaunieši stāstīja par to, ka neizlietotie pārtikas produkti tiek atdoti bezpajumtniekiem, bet pārtikas atkritumi tiek vesti uz zooloģisko dārzu. Visaktīvāk ideju par pārtikas sapratīgu izmantošanu īsteno portugāļu jaunieši, kuri darbojas kā brīvprātīgie un neizmantotos pārtikas produktus nogādā tiem, kam tā nepieciešama. Ģimnāzisti stāstīja par ģimenēs plaši izplatīto paradumu sasaldēt neizmantotos pārtikas produktus vai svaigas ogas un sēnes, bet pārtikas atkritumus izmantot kompostā.

Lielākā daļa dalībnieku atzina, ka projekta un debašu turnīru laikā būtiski uzlaboja gan debašu, gan komunikācijas,  angļu valodas prasmes, gan starpkultūru  kompetenci. Jauniešiem patika arī ģimnāzistu piedāvātā kultūras programma un visvairāk – kopīga veselīgu našķu gatavošana kopā ar viesģimenēm, piespraudīšu un magnētiņu apgleznošanas meistarklase kopā ar “Latgales dizaina” jauniešiem un, protams, maizes cepšana un latgaliešu danči Maizes muzejā.

Projektā vēl ir plānotas 4 mobilitātes, kuru laikā skolēni pilnveidos kritiskās domāšanas un argumentācijas prasmes, bet saturiski tiks skatīti “Globālie konflikti un ģeopolitika”,  “Pētījumi un ētika”, “Cilvēktiesības”, “Zinātne un tehnoloģijas”. Projekta noslēgumā tiks izveidoti mācību un metodiskie materiāli, lai Pasaules skolu debašu programmas pamatprincipus ikviens pedagogs varētu izmantot mācību procesā.

Daugavpils Valsts ģimnāzijā darbojas Latgales reģiona Debašu centrs, kura vadītāja Rita Murāne- Rutka aicina visu Latgales izglītības iestāžu pedagogus un skolēnus iesaistīties debašu kustībā. Reģionālie un nacionālie turnīri notiek 2 reizes mācību gadā, un piedalīties var gan 7.-9., gan 10. – 12.klašu audzēkņi, debatējot latviešu vai angļu valodā. Debašu centrs piedāvā arī izglītojošus seminārus gan pieredzējušiem debašu treneriem, gan iesācējiem. Rakstiet https://www.facebook.com/latgalesdebasucentrs/!

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)
mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā
www.erasmusplus.lv.

Projekta koordinatore Renāte Malnace

.................................................................................................................................................

Publicitāte par  sadarbības partneru vizīti  Daugavpils Valsts ģimnāzijā no 2020.gada 1.līdz 6.martam:

Daugavpils pašvaldības mājaslapā

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Daugavpils portālā grani.lv

...........................................................................................................................................

Erasmus+ projekta “DE.M.O.S” tikšanās Latvijā.

No 2020. gada 1. marta līdz 6. martam mūsu skolā un skolēnu ģimenēs ciemojās skolēni un skolotāji no 4 valstīm – Nīderlandes, Portugāles, Polijas un Turcijas -, bet ar skolēniem no Itālijas saziņa notika attālināti, sakarā ar Itālijas mācību braucienu aizliegumu. Šī projekta tematika ir debates un mērķis – attīstīt skolēnu prasmi argumentēti pamatot savu viedokli un iemācīties pasaules skolu debašu struktūru.

Svētdien, 1. martā skolēni ieradās Daugavpilī, daži agrāk, daži vēlāk, un pavadīja dienas atlikušo daļu ar savām viesģimenēm vai kopā ar citiem skolēniem. 2. martā notika visu pirmā tikšanās skolā, iepazīšanās un “ledus laušanas” aktivitātes. Uzreiz kļuva skaidrs, ka visi satikušies cilvēki ir ļoti jauki un ieinteresēti sadarbībā. Tajā dienā arī notika viesu iepazīšana ar mūsu skolu un uzreiz varēja redzēt, ka viņus visvairāk iespaidoja skolas baseins. Tāpat vakarā notika ekskursija uz Aglonas maizes muzeju, kurā tika ieturētas kārtīgas latviešu pusdienas, izcepta tradicionālā rudzu maize un izdejotas visu sapulcēto tautu tradicionālās dejas. Šī pasākuma laikā kļuva skaidrs, ka bērniem no Turcijas latviešu ēdieni nemaz nešķiet garšīgi, bet gan ļoti neierasti. Otrdien un trešdien beidzot notika tas, kamdēļ visi bija sapulcējušies – debates. Skolēni tika sadalīti vairākās internacionālās komandās pa 4 cilvēkiem katrā. Ņemot vērā to, ka debašu turnīrā piedalās 3 cilvēki, katrā turnīrā viens cilvēks no komandas palīdzēja pārējiem komandas biedriem. Otrdien notika divi turnīri ar tēmām “THB that overpopulation is the main threat to social peace and security” un “THW ban the development of GM crops”, bet trešdien impromptu debašu turnīrs “THB that rising food prices is the only way to reduce over-bought food”. Visi trīs turnīri bijuši ļoti sekmīgi un varēja just, kā katra dalībnieka spējas un prasmes tiešām uzlabojas procesā, var teikt, ka mērķis ir sasniegts. Abu dienu pēcpusdienās notika arī neformālas tikšanās un izklaides gan kafejnīcās, gan dažu skolēnu mājās. Ceturtdien tika plānota atvadu ballīte, kurā katram skolēnam ar savu viesskolēnu bija jāatnes pašu gatavoti veselīgi našķi, tāpēc vai nu trešdien vakarā, vai arī ceturtdien no rīta katra dalībnieka virtuvē notika internacionāla rosība. Ceturtdienas ballīte izdevās ļoti jautra un rosīga, tika ēstas veselīgas uzkodas, dejotas tradicionālās dejas un pat nosvinēta viena dzimšanas diena. Pēcpusdienā mājup devās Portugāles delegācija un daudzi kopā viņus ļoti emocionāli pavadīja. Bet vēlāk visi devās pavadīt pēdējo kopīgo vakaru Daugavpilī un centās maksimāli to izbaudīt. Piektdien no rīta prom devās mana viese – poliete Alicja kopā ar saviem skolasbiedriem un skolotājiem. Un visbeidzot tās pašas dienas pusdienlaikā visemocionālāk uz vilcienu tika pavadīta turku grupa.

Šis bija ļoti īpašs projekts ar īpašiem cilvēkiem, turklāt, mūs vienoja arī tobrīd Eiropā jau esošais koronavīruss un mēs visi pārdzīvojām viens par otru gan pirms projekta, gan tā laikā, gan vēl ilgi pēc tā interesējāmies par notiekošo biedru valstīs. Mēs visi esam neizmērojami laimīgi, ka šis projekts paspēja notikt, kad pasaule vēl bija diezgan mierīga. Šāda tipa projekti ļoti stipri sekmē katra dalībnieka personīgo izaugsmi, jo tā ir pastāvīga piespiesta izeja no savas komforta zonas un saziņa ar visdažādākajiem cilvēkiem no dažādām pasaules malām.

Projekta dalībniece  Viktorija Kolomažņikova

...........................................................................................................................................

Erasmus+ projekta “DE.M.O.S” dalībnieku virtuālā tikšanās 

Pandēmijas laikā 2021.gada 5.martā tika organizēta projekta dalībnieku tiešsaistes tikšanās - debates un to paraugdemosntrējumi (itāļu skolēni stāstīja par Pasaules skolu debašu formāta pieredzi).Tajās piedalījās ģimnāzijas 10.klašu skolēni.

...........................................................................................................................................

Erasmus+ projekta “DE.M.O.S” dalībnieku virtuālā tikšanās 

Pandēmijas laikā, gatavojoties mobilitātēm klātienē, tika organizēta projekta skolotāju tikšanās.

...........................................................................................................................................

Erasmus+ projekta “DE.M.O.S” skolotāju mācīšanās mobilitāte uz partnerskolu Nīderlandē

2021.gada 1.-6.decembris. Mobilitātē piedalījās angļu valodas skolotāja un debašu trenere Rita Murāne-Rutka un Eva Vovka.

...........................................................................................................................................

Erasmus+ projekta “DE.M.O.S” dalībnieku mācīšanās mobilitāte uz partnerskolu Polijā

2022.gada 6.-12.marts. Mobilitātē piedalījās angļu valodas skolotāja un debašu trenere Rita Murāne-Rutka un Eva Vovka, kā arī 4 skolēni - Kristers Zelčs, Ilvija Vasiļjeva, Julianna Bižāne, kaspars Kozlovskis.

Skolēni debatēja par diviem sagatavotiem tematiem - "This House believes we should no longer use plastic" un "This House believes that the best way to combat climate change is for individuals to reduce their carbon footprint" un impromtu - "Only though sanctions can bring results against an aggressor".

...........................................................................................................................................

Erasmus+ projekta “DE.M.O.S” dalībnieku mācīšanās mobilitāte uz partnerskolu Turcijā

2022.gada 8.-13.maijā. Mobilitātē piedalījās angļu valodas skolotāja un debašu trenere Rita Murāne-Rutka, direktore Oksana Petaško, kā arī 6 skolēni - Loreta Šembela, Laura Lutoka, Zane Pundure, Irēna Jasvina, Luīze Donika, Beāte Savvina.

Skolēni debatēja par diviem sagatavotiem tematiem - "This House believes that Abortion should be legal" un "This House believes that Euthanasia or Physician Assisted Suicide should be legal" un impromtu - "This house believes that vaccines should be mandatory".

Par mobilitātē gūto pieredzi stāsta Loreta Šembela:"Erasmus+ mobilitātē uz Turciju tika piedāvātas vairākas aktivitātes- pirmajā vakarā bija brauciens uz vienu no vairākām Stambulas mošejām, kas bija brīnišķīgi. Otrajā vakarā mēs devāmies uz panorāmas muzeju, kur tika ar bildēm un bilžu aprakstiem pastāstīta Turcijas vēsture. Trešajā vakarā mēs devāmies uz Taksimas laukumu, kurā atrodas Republikas piemineklis, izplešas Taksimas apkaime, kas ir rosīgas naktsdzīves, iepirkšanās un restorānu rajons. Šis laukums man nedaudz atgādināja kādu vecpilsētu. Ceturtajā dienā mēs bijām vecākajā mošejā, kuru sauc Ayasofya, iepirkāmies Grand Bazaar, bijām Topkapi pils muzejā kur bija skaisti un ļoti estētiski puķu un koku dārzi un braucām ar kuģīti pa Bosfora šaurumu. Vērtīgi bija, man liekas, tas, ka ar angļu valodas palīdzību mēs, skolēni, komunicējot, varējām iemācīt, kā, piemēram, latviski vai turku valodā vai itāliksi tiks izrunāts kāds vārds. Esot Stambulā, jebkurā vietā mēs varējām dzirdēt kad un kā notiek lūgšanas, kas man, personīgi, likās interesanti. Viena no lielākajām atziņām man ir tā, ka turku skolēni ir ļoti komunikabli un runātīgi, kas palīdzēja iegūt jaunus draugus. Pirmajā dienā es iemācījos tādus vārdus, kā malacis un paldies turku valodā, bet diemžēl esmu jau aizmirsusi. Man brauciena laikā nepatika tas, ka bija agri jāceļas it īpaši tad, kad es aizgāju gulēt vienos/ divos naktī, bet tas ir tāds neliels sīkums. Vēl man nebija patīkami tas, ka Turcijā ļoti daudz smēķē, jo cigarešu dūmus varēja just visur un pēdējās divās dienās uzmetās slikta dūša, bet arī tas ir neliels sīkums."

...........................................................................................................................................

Erasmus+ projekta “DE.M.O.S” dalībnieku mācīšanās mobilitāte uz partnerskolu Itālijā

2022.gada 23.-28.maijā. Mobilitātē piedalījās angļu valodas skolotāja un debašu trenere Rita Murāne-Rutka un Eva Vovka, kā arī 6 skolēni - Māris Locs, Valērija Ļovkina, Amanda Valaina, Amanda Pipina, Anželika Litvinoviča un Jānis Drelings.

Skolēni debatēja par diviem sagatavotiem tematiem - "THBT all countries have a moral obligation to cease conflicts during global health crises" un "THBT ‘I was only following orders’ should be a defense in war crimes trials" un impromtu - "THBT  Media should show the full horror of war".

Par mobilitātē gūto pieredzi stāsta Jānis Drelings: "Mobilitātes laikā mēs gan debatējām un apmainījāmies ar viedokļiem starp dažādām valstīm, gan iepazinām Itālijas dabu un kultūru. Darbu sākām ar darbnīcu par itāļu kultūru, noskaidrojām, kādi ir ārzemnieku stereotipi par vietējiem, kuri no tiem ir patiesi. Iepazinām arī žestus un to nozīmi komunikācijā. Bija interesanti uzzināt, ka viens no žestu izmantošanas cēloņiem ir dialektu dažādība Itālijā – ar to palīdzību 2 itāļi no dažādām valsts malām varētu bez problēmām saprasties.

Mobilitātes laikā notika 3 debates par ar karu saistītiem tematiem, kas ir aktuāli šī brīža ģeopolitiskajā situācijā. Rezolūcijās tika iekļautas arī citas aktuālas mūsdienu problēmas, piemēram, pandēmija un mediju brīvība. Debatēs varējām apmainīties ar citu valstu iedzīvotājiem viedokļos par debašu rezolūciju. Vērtīga šķita prasme īsā laikā saliedēties ar debašu komandu, taču bija nogurdinoši visās debatēs runāt par karu.

Piedāvātās ekskursijas ļāva tuvākos apskates objektus izbaudīt pilnā krāšņumā. Ceļojumā varējām izbaudīt visus itāļu tradicionālos ēdienus, kā arī atpūsties pie netālu esošā ezera svelmainajā karstumā. Ceļojuma laikā nonācām pie secinājuma, ka neesam atbilstoši itāļu ēšanas (galvenokārt pica un pasta) un rutīnas paradumiem (agras brokastis, pusdienas un ļoti vēlas vakariņas, kā arī svelme līdz +37°)."