Olga Osipova saņem Ata Kronvalda balvu!

Par izglītojamo sagatavošanu izciliem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, kā arī nozīmīgu ieguldījumu izglītības kvalitātes pilnveidē ģimnāzijas vācu valodas skolotāja Olga Osipova šogad saņēma Ata Kronvalda balvu.

Olga Osipova ģimnāzijas 7.-12.klašu izglītojamajiem māca vācu valodu kā 2.svešvalodu. Vidēji gadā vācu valodu apgūst 95 – 115 ģimnāzisti.

Olgai Osipovai piemīt īpašs pedagoģiskais talants izglītojamo individuālo spēju atklāšanā un apbrīnojamas darbaspējas to pilnveidē līdz izcilībai. To apliecina pēdējo piecu mācību gadu statistika vidēji katru gadu 5-6 Olgas 10.-12.klašu audzēkņi iegūst godalgotas vietas pilsētas posma vācu valodas olimpiādē, 4 – 5 audzēkņi tiek izvirzīti uz valsts posma rakstu daļu, pēc atlases 3 – 4 audzēkņi iegūst godalgotas vietas valsts vācu valodas olimpiādē. Pēdējo gadu laikā  Olgas audzēknes četrreiz ir aicinātas piedalīties Baltijas valstu vai starptautiskajā vācu valodas olimpiādē (abas olimpiādes tiek organizētas ik pēc gada). Jāpiebilst, ka Olgas audzēknes veiksmīgi konkurē ar to skolu izglītojamajiem, kurās vācu valodas apguvei tiek piedāvāts būtiski lielāks stundu skaits. Olga ir izstrādājusi savu sistēmu darbam ar talantīgiem izglītojamajiem – tās rezultāti atspoguļojas pēctecībā un kvalitātē.

Olga Osipova saviem talantīgākajiem audzēkņiem piedāvā daudzveidīgas izpausmes iespējas, piemēram, arī izstrādāt zinātniskās pētniecības darbus vācu filoloģijā vai literatūrzinātnē. Pēdējo piecu mācību gadu laikā 9 Olgas audzēkņi, veiksmīgi konkurējot ar skolēniem, kuri darbus izstrādā angļu valodā (1.svešvaloda) vai krievu valodā (Daugavpilī daudziem dzimtā valoda), kļuva par Latgales skolēnu zinātniskās pētniecības darbu laureātiem, bet 2 meiteņu pētījumi ieguva 1.un 2.vietu valsts posmā. Jāpiebilst, ka recenzijās visu darbu kvalitatīvais vērtējums ir ļoti augsts (skat.skolas.lu.lv), un tikai organizatoru noteiktās piešķiramo vietu kvotas liedz visiem Olgas izglītojamajiem saņemt arī laureātu diplomus.

Latvijas izglītības iestādēs kopumā, tostarp Daugavpilī, skolēnu skaits, kas vēlas apgūt vācu valodu vismaz kā 2.svešvalodu, pēdējo gadu laikā dažādu iemeslu dēļ ir krasi samazinājies, bet ne Daugavpils Valsts ģimnāzijā. Vidēji 50% ģimnāzijas audzēkņu apgūst vācu valodu. Iemesls ir Daugavpils skolēnu vēlme iegūt starptautisku apliecinājumu savām vācu valodas prasmēm, un tas ir iespējams Daugavpils Valsts ģimnāzijā Vācijas Federatīvās Republikas Ārlietu ministrijas programmas “Deutsches Sprachdiplom der Stufe I” (B1 līmenis) un “Deutsches Sprachdiplom der Stufe II” (B2/C1 līmenis) ietvaros. 2009.gadā Olga Osipova kopā ar kolēģi izstrādāja vācu valodas apguves programmu atbilstoši iepriekš minētās programmas vadlīnijām. “Zentralstelle für das Auslandsschulwesen“ vadība Latvijā klātienē vērtēja arī ģimnāzijas vācu valodas skolotāju darbu mācību stundās un piešķīra DSD skolas statusu. Olga Osipova kopš 2009./2010.mācību gada vada nodarbības  DSD programmas audzēkņiem. Atzinības vērts ir eksāmenu kārtotāju skaits: B1 līmeņa eksāmenu katru gadu kārto vidēji 18 9.-10.klašu skolēni, B2/C1 līmeņa eksāmenu – vidēji 15 10.-12.klašu skolēni.  Šogad 5 Olgas audzēknes visās eksāmena daļās ieguva C1 līmeni! Ņemot vērā to, ka gatavošanās eksāmenam notiek tikai fakultatīvi, Olgas skolēnu starptautiskajā eksāmenā iegūtie vērtējumi ir fantastiski! Daugavpils Valsts ģimnāzija DSD skolas pastāvēšanas desmitgadē ir ne tikai pierādījusi un noturējusi vācu valodas pasniegšanas kvalitāti, bet arī kļuvusi par otru lielāko DSD skolu Latvijā (pēc Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas), izpildot arī visus kvalitātes kritērijus (vismaz 12 eksāmena kārtotāji DSDI un 12 kārtotāji DSDII eksāmenā; 70% nokārto eksāmenu augstā līmenī).

Minētie rezultāti apliecina ne tikai Olgas fenomenālās darba spējas un pedagoģisko meistarību, bet arī prasmi motivēt augstiem sasniegumiem. Olga Osipova ir viena no tām skolotājām, kas mācību procesā spēj panākt gan kvantitāti, gan kvalitāti, turklāt laikmetīgi, radoši un skolēniem aizraujoši!

Skolotāja nemitīgi pilnveido savas metodiskā darba prasmes . 2015.gadā, absolvējot „Zentralstelle für das Auslandsschulwesen“ piedāvātos kursus „DSD Gold”, Olga ieguva starptautiskā DSD eksāmena vērtētājas un multiplikatores sertifikātu.

Saviem audzēkņiem skolotāja piedāvā ne tikai interesantas un kvalitatīvas mācību stundas, bet arī daudzveidīgas iespējas lietot un apgūt vācu valodu ikdienā. Kopš 2013.gada Olgas audzēkņi piedalās “Vācu kultūras pavasara” pasākumos Daugavpilī. Šogad Daugavpilī notika 5.Vācu kultūras pavasara pasākumu cikls. Skolēniem tiek piedāvāts iesaistīties tulkošanas konkursā, vācu dziesmu konkursā, radošajās darbnīcās, meistarklasēs par vācu kino aktualitātēm, tikties ar literātiem un tulkotājiem (Silvija Brice, Jana Vērdiņa), ar uzņēmējiem un dažādu institūciju vadītājiem, kuru ikdienā vācu valoda ir ļoti nepieciešama (Vācijas – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvji, DAAD vadība, augstskolu pārstāvji) un daudzās citās aktivitātēs. Olga kopā ar pilsētas skolu kolēģēm veido sadarbības tīklu ar Daugavpils Universitāti, Latgales Centrālo bibliotēku, M.Rotko Mākslas centru u.c.iestādēm. Vienojošais elements ir vācu valodas daudzveidīgas lietošanas atklāšana skolēniem, vecākiem, vietējai sabiedrībai.

Kopā ar kolēģiem Olga Osipova atrod laiku arī starptautisku pasākumu organizēšanai -  vācu valodas nometnes organizēšanai Baltijas valstu un Krievijas DSD skolu skolēniem ģimnāzijā, skolēnu apmaiņas programmu īstenošanā sadarbībā ar partnerskolām Fridrihshāfenā (katru gadu piedalās vidēji 10 ģimnāzisti), Štrālzundē (10 skolēni), Hamburgā (18 skolēni).

Visas minētās aktivitātes veido motivējošu un izglītojamo izaugsmi veicinošu vidi un kvalitatīvu pamatu daudzu skolēnu izciliem sasniegumiem vācu valodā.

Ar mērķtiecīgu, sistemātisku darbu, atbildīgu attieksmi pret veicamajiem pienākumiem Olga ir apliecinājusi savu piederību Latvijas izcilāko pedagogu saimei.

 

-->