Izglītības programmas


Daugavpils Valsts ģimnāzija piedāvā efektīvu, kvalitatīvu, konkurētspējīgu un mūsdienīgu vidējo izglītību. Skolai ir stabilas tradīcijas, tā ir atvērta jaunām idejām, dinamiska.

Ģimnāzijā īstenotās izglītības programmas (IP):

 • Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) programma (IP kods 23011111)
 • Vispārējās vidējās izglītības programma (IP kods - 31016011), padziļināto kursu komplekti:
 •  
  • “Cilvēks un veselība”, padziļināti apgūstot kursus:
   • Bioloģija II, Ķīmija II, Svešvaloda II
   • Bioloģija II, Ķīmija II, Matemātika II
   • Bioloģija II, Ķīmija II, Sociālās zinātnes II
  • “Cilvēks un sabiedrība”, padziļināti apgūstot kursus:
   • Sociālās zinātnes II, Svešvaloda II, Latviešu valoda un literatūra II
   • Vēsture II, Svešvaloda II, Latviešu valoda un literatūra II
  • “Vides un inženierzinātnes”,padziļināti apgūstot kursus:
   • Fizika II, Matemātika II, Ķīmija II
   • Fizika II, Matemātika II, Svešvaloda II
   • Fizika II, Bioloģija II, Matemātika II
  • “Uzņēmējdarbība”, padziļināti apgūstot kursus:
   • Sociālās zinātnes II, Svešvaloda II, Matemātika II
   • Sociālās zinātnes II, Svešvaloda II, Ģeogrāfija II
  • “Programmēšana un IT joma”, padziļināti apgūstot kursus:
   • Programmēšana II, Fizika II, Matemātika II
 •  

Izglītības programmas akreditētas līdz 2026. gada 1.janvārim.

Ģimnāzijas īpašais piedāvājums

 • 12.klašu skolēniem tiek piedāvāti unikāli, ģimnāzijas pedagogu izstrādāti, specializētie kursi:
  • Dabaszinību zinātniskās valodas pamati(DZVP)- mērķis ir izglītojamo bilingvālās (latviešu un angļu) zinātniskās valodas saziņas prasmju pilnveidošana eksaktajās zinātnēs, zinātņu specifiskās valodas izpratnes informācijas lauka paplašināšana, domāšanas attīstība un kognitīvā pieeja mūsdienu zinātnes izziņas un dabas norišu procesu analīzei, praktisko un teorētisko zināšanu pilnveidei, kā arī izglītojamo sagatavošana turpmākām studijām augstskolā un mūžizglītībai.
  • Matemātikas zinātniskās valodas pamati (MZVP)- mērķis ir izglītojamo bilingvālās (latviešu un angļu) zinātniskās valodas saziņas prasmju pilnveidošana matemātikā, matemātikas specifiskās valodas izpratnes informācijas lauka paplašināšana, praktisko un teorētisko zināšanu pilnveide izteikt verbāli matemātiskās darbības, matemātiskās spriestspējas attīstīšana, pamatojoties uz matemātikas zinātnē pieņemto jēdzienu un kategoriju praktisku lietošanu, kā arī izglītojamo sagatavošana turpmākām studijām augstskolā un mūžizglītībai.
  • Datu analīze- mērķis ir pilnveidot izglītojamo prasmes datu apstrādē – to iegūšanā, glabāšanā, apkopošanā, analizēšanā un vizualizēšanā, kā arī izglītojamo sagatavošana turpmākām studijām augstskolā un mūžizglītībai.
  • Bioekonomika- mērķis ir pilnveidot skolēnu izpratni par mūsdienu inovatīvajiem biomateriāliem un risinājumiem tehnoloģiju jomā, aktuālākajiem risinājumiem sabiedrības ekoloģisko, ekonomisko un sociālo problēmu risināšanā ilgtspējīgai attīstībai, izmantojot zinātnisku pieeju un attīstot prasmes rīkoties ētiski atbildīgi attiecībā uz vidi un sabiedrību, kā arī skolēnu sagatavošana turpmākām studijām augstskolā un mūžizglītībai.

Citi specializētie kursi: 

  • Trešā svešvaloda (vācu valoda, franču valoda vai spāņu valoda)
  • Uzņēmējdarbības pamati
  • Filozofija
  • Publiskā uzstāšanās
 • Viena no ģimnāzijas stiprajām pusēm ir skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība. Visi 11. kalses skolēni apgūst zinātniskās pētniecības darba izstrādes principus, izkopj prasmi radoši, kritiski un patstāvīgi domāt, izmantot dažādas pētnieciskās analīzes metodes. Šajā ziņā ģimnāzija ir viena no konkurētspējīgākajām skolām reģionā un arī valstī
 • Vēl viens īpašs ģimnāzijas piedāvājums ir DSD (Deutsches Sprachdiplom)programmas īstenošana. Skolēniem ir iespēja iegūt starptautiski atzītu vācu valodas prasmes (B1 un B2/C1 līmeni) apliecinošu sertifikātu, kas ļauj uzsākt studijas jebkurā vāciski runājošā valstī. DSD eksāmena rezultāti tiek pielīdzināti CE rezultātiem. https://www.kmk.org/themen/deutsches-sprachdiplom-dsd.html
 • Kopš 2020.gada ir uzsākta pārmaiņu programmas “Līderis manī”īstenošana. Starptautiska programma, kas licencēta Latvijā 2017.gadā un kuru vada mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae” . Tās ietvaros skolēni apgūst un praktizē 7 personiskās līderības stratēģijas un 20 taktikas, lai varētu iemācīties izvirzīt, sasniegt un izvērtēt savus mērķus dzīvē, saistot to ar savām interesēm, vajadzībām, talantiem un iecerēm.