Erasmus+ KA1_2014.-2017.


  • Erasmus+ programmas programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) "Mācību mobilitātes skolu sektorā" projekts "Digitālā pratība izglītības kvalitātes konkurētspējas veicināšanai". 2015.-2017. 

Mājaslapa

Finansējums: 100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts (projekta kopējais finansējums – 10 182 EUR, 80 % avansa maksājums – 8146.00 EUR, 20% Daugavpils pašvaldības priekšfinansējums 2036.00 EUR apmērā).

Projekta mērķis: digitālo prasmju apguve pedagogiem, lai ģimnāzijā nodrošinātu viendabīgu augstas kvalitātes mācību procesu visos mācību priekšmetos: 1) reālajai darba videi maksimāli pietuvinātu mācību vidi, 2) uz pamatkompetenču apguvi balstītu metožu un paņēmienu izmantošanu stundās, 3) interaktīvu mācīšanos, kas attīsta skolēnu socializācijas prasmes.

  •  Erasmus+ programmas programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) "Mācību mobilitātes skolu sektorā" projekts "CLIL programmas kontinuitāte".01.07.2014.- 31.05.2015.

Mērķis: ārpus savas valsts apgūt labo praksi (sagatavot skolotājus priekšmeta pasniegšanai angļu valodā, apgūt CLIL metodiku, lai nodrošinātu lingvotehniskās izglītības programmas īstenošanu ģimnāzijā - dabaszinības un matemātika angļu valodā).

100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts:

projekta kopējais finansējums - 11 648 EUR.

65 % avansa maksājums – 7571.20 EUR

35% Daugavpils pašvaldības priekšfinansējums 4076.80 EUR apmērā

Publikācijas:  http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_pieredze/macibu_mobilitates_pieredze/?text_id=38718