UZŅEMŠANA

Daugavpils Valsts ģimnāzija ir reģionāla izglītības iestāde, kura Latgales novada skolēniem piedāvā efektīvu, kvalitatīvu, konkurētspējīgu un mūsdienīgu vidējo izglītību. Skolai ir stabilas tradīcijas, tā ir atvērta jaunām idejām, dinamiska.

Ģimnāzijā īstenotās izglītības programmas (IP):

 • Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programma (IP kods 23011111)

 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (lingvotehniskā apakšprogramma un matemātikas apakšprogramma) (IP kods - 31013011)

 • Vispārējās vidējās izglītības programma (IP kods - 31016011), padziļināto kursu komplekti:

  • “Cilvēks un veselība”, padziļināti apgūstot kursus Bioloģija II, Ķīmija II un Matemātika II vai Svešvaloda II, vai Sociālās zinātnes II
  • “Cilvēks un sabiedrība”, padziļināti apgūstot kursus Sociālās zinātnes II, Vēsture II un Svešvaloda II vai Latviešu valoda un literatūra II
  • “Vides un inženierzinātnes’, padziļināti apgūstot kursus Matemātika II, Fizika II un Ķīmija II, vai Sociālās zinātnes II, vai Bioloģija II
  • “Uzņēmējdarbība”, padziļināti apgūstot kursus Sociālās zinātnes II, Svešvaloda II un Matemātika II vai Ģeogrāfija II
  • “Kultūras menedžments”, padziļināti apgūstot kursus Sociālās zinātnes II, Latviešu valoda un literatūra II un Svešvaloda II

Visas izglītības programmas akreditētas līdz 2026. gada 1.janvārim.

Plašāk par ģimnāzijas piedāvājumu daugrc.edu.lv/portfolio-view/izglitibas-programmas


Izglītojamo uzņemšana 7. – 9. klasēs 2021./2022.m.g.

 

 • Lai uzņemtu 7.klasē, skolēna mācību sasniegumu vērtējumi 6.klases liecībā ir 5 balles un augstāki
 • Lai uzņemtu 8., 9.klasē, skolēna iepriekšējās klases liecībā:
  • vērtējumi ir 5 balles un augstāki;
  • vidējais vērtējums ir 6,5 balles vai augstāks;
  • vidējais vērtējums latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā ir 6 balles vai augstāks.

Dokumentu pieņemšana notiek no 01.06.2021. līdz 10.06.2021. ģimnāzijas kancelejā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00. Dokumentus var iesniegt arī elektroniski, tos parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz adresi dvg@daugrc.edu.lv

Uzņemšanas komisijas sēde notiek 11.06.2021. Rezultāti tiek paziņoti ne vēlāk kā divas darba dienas pēc uzņemšanas komisijas sēdes. Ar rezultātiem var iepazīties ģimnāzijas kancelejā un ģimnāzijas mājas lapā.

Izglītojamo uzņemšanas noteikumi 7.-9. klasēs 2021./2022.m.g.

Pieteikuma veidlapa 7.-9. klasei

Uzņemti 7.-9.klasē


Izglītojamo uzņemšana 10. – 12. klasēs 2021./2022.m.g.

 

 

 

 • Lai uzņemtu 10.klasē, skolēna apliecībā par vispārējo pamatizglītību:
  • vērtējumi ir 5 balles un augstāki;
  • vidējais vērtējums, ko veido gada vērtējumi matemātikā, latviešu valodā un svešvalodā (angļu valodā), ir 6 balles vai augstāks;
  • skolēniem, kas apguvuši mazākumtautību izglītības programmu, vidējais vērtējums, ko veido gada vērtējumi matemātikā, latviešu valodā un svešvalodā (angļu valodā), ir 6 balles vai augstāks (latviešu valodā gada vērtējumam jābūt vismaz 6 ballēm);
  • ģimnāzijas rīkotajā iestājpārbaudījumā iegūtais vidējais vērtējums ir 60% vai augstāks;
  • skolēns ir atbrīvots no iestājpārbaudījuma, ja vidējais vērtējums, ko veido gada vērtējumi mācību priekšmetos, kurus vēlas apgūt padziļināti, ir 7,5 balles.

 

 

 

Iestājpārbaudījums (izvēlētajos padziļināti apgūstamajos kursos)  notiek klātienē (ievērojot drošības un piesardzības noteikumus) 09.06.2021. plkst. 12.00. Pieteikties iestājpārbaudījumam elektroniski skolas mājaslapā no 01.06.2021. līdz 08.06.2021.

Dokumentu pieņemšana no 14.06.2021. līdz 25.06.2021. plkst. 12.00 ģimnāzijas kancelejā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00. Dokumentus var iesniegt arī elektroniski, tos parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz adresi dvg@daugrc.edu.lv.

Kā izvēlēties, ko mācīties? Palīdzēs KURSU KALKULATORS

Iestājpārbaudījumu pieteikums 10. klasēm

 

 


Lai uzņemtu 11.klasē, skolēna 10. klases liecībā:

  • vērtējumi ir 5 balles vai augstāki;
  • vidējais vērtējums, ko veido vērtējumi matemātikā, latviešu valodā un angļu valodā, ir 7,5 balles vai augstāks;
  • izglītojamiem, kas apguvuši mazākumtautību izglītības programmu, vērtējums kursā Latviešu valoda I / Latviešu valoda un literatūra I ir 7 balles vai augstāks;
  • ģimnāzijas rīkotajā iestājpārbaudījumā iegūtais vidējais vērtējums ir 60% vai augstāks.

Dokumentu pieņemšana no 01.06.2021. līdz 25.06.2021. plkst. 12.00 ģimnāzijas kancelejā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00. Dokumentus var iesniegt arī elektroniski, tos parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz adresi dvg@daugrc.edu.lv.

 

 

 • Lai uzņemtu 12.klasē, skolēna 11. klases liecībā:
  • vērtējumi ir 5 balles vai augstāki;
  • vidējais vērtējums, ko veido gada vērtējumi (vai semestra vērtējumi, ja stājas mācību gada laikā) matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā, fizikā, ķīmijā un bioloģijā, ir 6 balles vai augstāks;
  • izglītojamiem, kas apguvuši mazākumtautību izglītības programmu, vērtējums valsts valodas centralizētajā eksāmenā 9. klasē ir 60% vai augstāks (ja izglītojamie nav kārtojuši eksāmenus pamatizglītības iegūšanai, tad gada vērtējums latviešu valodā atbilstošajā vidusskolas klasē ir 6 balles vai augstāks).

Dokumentu pieņemšana no 01.06.2021. līdz 25.06.2021. plkst. 12.00 ģimnāzijas kancelejā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00. Dokumentus var iesniegt arī elektroniski, tos parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz adresi dvg@daugrc.edu.lv.

Uzņemšanas komisijas sēde notiek 29.06.2021. Rezultāti tiek paziņoti ne vēlāk kā divas darba dienas pēc uzņemšanas komisijas sēdes. Ar rezultātiem var iepazīties ģimnāzijas kancelejā un ģimnāzijas mājas lapā


Izglītojamo uzņemšanas noteikumi 10.-12. klasēs 2021./2022.m.g.

Pieteikuma veidlapas uzņemšanai 10.-11.klasēs.

Pieteikuma veidlapas uzņemšanai 12.klasē.

Iestājpārbaudījumu kārtība 10. klasē.

-->