Ata Kronvalda balva ģimnāzijas ķīmijas skolotājai

2021.gada 25.augustā Prezidenta pilī Ata Kronvalda balvu par nozīmīgu ieguldījumu talantīgo jauniešu izglītošanā un skolēnu zinātniskās pētniecības darbu pilnveidē saņēma ģimnāzijas ķīmijas skolotāja Irina Fjodorova.

Irina Fjodorova ģimnāzijā māca ķīmiju visiem 8.-12.klašu skolēniem, veic klases audzinātājas pienākumus, darbojas Kosultatīvajā padomē, vada skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādi un iesaistās skolēnu spēju un talantu atklāšanā un pilnveidē.

Skolotājas nozīmīgākais pēdējo 4 gadu sasniegums darbā ar talantīgiem skolēniem ir viņas audzēkņa Māra Koniševa izcīnītās uzvaras valsts posma, Baltijas valstu un starptautiskajās olimpiādēs (kopsavilkumu skat.pielikumā Nr.1).

Arī zinātniskās pētniecības prasmju pilnveide ir viena no skolotājas mācību un metodiskā darba prioritātēm. Katru gadu skolotāja konsultē vidēji 8 zinātniskās pētniecības darbu izstrādi dabaszinātnēs, vidēji 4 skolēni gūst godalgotas vietas reģiona posmā, 1- 3 skolēni kļūst par Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības konferenču laureātiem (kopsavilkumu skat.pielikumā Nr.1).

Tā kā ģimnāzijas 10.-12.klasēs mācās daudz skolēnu, kuri vēlas studēt medicīnu un kuriem ir padziļināta interese par ķīmijas apguvi, skolotāja sadarbojas ar Daugavpils Universitātes mācībspēkiem. Šie skolēni skolotājas vadībā  izstrādā pētnieciskos darbus DU laboratorijās, saņemot arī DU mācībspēku konsultācijas. Skolotāja ir izveidojusi sadarbības tīklu arī ar Latvijas vadošo augstākās izglītības iestāžu mācībspēkiem, dodot iespēju talantīgajiem ģimnāzistiem pilnveidot radošās un pētnieciskās darbības kompetenci. Katru gadu vairāki Irinas audzēkņi piedalās augstskolu rīkotajās konferencēs un stipendiju konkursos (skat.pielikumu). Savukārt 9.klašu skolēniem patīk skolotājas radošās metodes ķīmijas apguvē klātienē – skolēni veido teātra izrādes, piemēram, par ķīmiskajiem savienojumiem, filmē tās. Pēc tam filmiņas tiek izmantotas mācību stundās (citas grupas tās izmanto kā iedvesmas avotu vai satura apguvē, nosakot kļūdas vai neprecizitātes). Šī metode ļauj skolēniem radoši apgūt un izprast saturu (gan tiem, kam ķīmija sagādā grūtības, gan tiem, kam tā padodas).

Mācību un metodiskajā darbā skolotāja balstās uz ilgtspējīgas attīstības principiem, kurus kopš 2009.gada apgūst, darbojoties UNESCO Asociēto skolu projektā.

Skolotāja regulāri piedalās tālākizglītības kursos gan par mācību saturu, gan didaktiku, gan psiholoģiju, gan IKT izmantošanas iespējām. Skolotāja darbojas kā mentore Daugavpils Universitātes stažieru programmā, ir iesaistījusies jaunā satura izstrādē (padziļinātais ķīmijas kurss) Skolā 2030, piedalās tālākziglītības kursos Erasmus+ programmas KA1 un KA2 projektu ietvaros ģimnāzijā (2018., 2019., 2020.gadā), mērķtiecīgi apgūst angļu valodu.

2018.gadā skolotāja piedalījās pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesā un ieguva 3.pakāpi.

Katra mācību gada noslēgumā skolotāja kvalitatīvi veic sava darba izvērtējumu (mācību programmas, ģimnāzijas prioritāšu īstenošana), meklējot darba pilnveides iespājas -  tā rezultātā ir uzsākusi veiksmīgu sadarbību ar citu mācību priekšmetu skolotājiem (bioloģija, ģeogrāfija u.c.). Ģimnāzijas akreditācijas procesā starpdisciplinārās stundas tika minētas kā labās prakses piemērs.

Pagājušajā mācību gadā skolotāja piedalījās arī Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra (LU SIIC) organizētajā konkursā “Ekselences balva”. Komisija, izvērtējot skolu rekomendācijas, finālā klātienē aicināja piedalīties 5 izcilākos skolotājus, kurā finālisti vadīja un modelēja mācību stundas skolēniem, analizēja mācību situācijas, risināja metodiskus uzdevumus. Ekselences balvas pretendenti guva jaunas idejas, mācoties cits no cita, savukārt žūrijā esošie eksperti vērtēja, ar kādām metodēm un inovatīvām pieejām dabaszinātņu un matemātikas skolotāji sagatavo jauniešus darba tirgum un dzīvei. Žūrijā bija Latvijas Universitātes, Valsts izglītības satura centra eksperti, uzņēmumu pārstāvji, iepriekšējā gada Ekselences balvas laureāti.
Uzrunā konkursa laureātiem Valsts Prezidents teica: "Ekselences jeb Izcilības balva, ko šodien pasniedzam jums, cienījamās skolotājas un godājamie skolotāji, ir jūsu pedagoģiskās meistarības un aizrautības apliecinājums". Mēs, ģimnāzijas saime, esam patiesi lepni, ka Ekselences balvu ķīmijas skolotāju grupā ieguva mūsu ķīmijas skolotāja Irina Fjodorova.

Gan iegūtā ikdienas mācību darbs, gan skolotājas audzēkņu izcilie sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniskās pētniecības darbu konkursos apliecina mūsu kolēģes piederību Latvijas izcilāko pedagogu saimei.

Jāpiebilst, ka Ata Kronvalda balvu par skolēnu sagatavošanu izciliem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, kā arī nozīmīgu ieguldījumu skolēnu zinātniskās pētniecības darbības pilnveidē ir saņēmusi arī ģimnāzijas krievu valodas skolotāja Valentīna Prokofjeva un vācu valodas skolotāja Olga Osipova.

Pielikums Nr.1

 

Izglītības metodiķe Renāte Malnace

 

-->