Par mums

Par ģimnāziju

Ģimnāzijas vispārīgs raksturojums

Daugavpils Valsts ģimnāzija ir reģionāla izglītības iestāde, kura Latgales novada skolēniem piedāvā efektīvu, kvalitatīvu, konkurētspējīgu un mūsdienīgu vidējo izglītību latviešu valodā. Skolai ir stabilas tradīcijas, tā ir atvērta jaunām idejām, dinamiska.

Īstenojamās izglītības programmas

Ģimnāzijā tiek īstenotas 3 izglītības programmas (IP): Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības programma, Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (lingvotehniskā apakšprogramma un matemātikas apakšprogramma) (IP kods - 31013011) un Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (IP kods - 31011011).

misija

  • 01.Ģimnāzija kā  izcilības centrs  

vīzija

  • 01.Skola, kas pati mācās un māca skolēniem mācīties.
  • 02.Skolēns - mūžizglītībai atvērta, kritiski domājoša, atbildīga personība.
  • 03.Mācību process, kurā, izmantojot modernās tehnoloģijas un rīkus, notiek skolotāja un skolēna kopīga mācīšanās.

vērtības

  • 01.Latviešu valoda, kultūra, vēsture un tradīcijas
  • 02.Tiekšanās uz izcilību
  • 03.Spēja mainīties
  • 04.Atbildība
  • 05.Atvērtība pasaulei
  • 06.Sadarbība

Direktores novēlējums

 

Mainies uz augšu!