Oksana Deiča saņem Draudzīgā Aicinājuma
balvu “Par mūža ieguldījumu izglītībā”

 1935.gada 28.janvārī toreizējais Latvijas Ministru Prezidents Kārlis Ulmanis nāca klajā ar ideju par Draudzīgo aicinājumu - ikvienam atcerēties savu pirmo skolu un atbalstīt to, ziedojot grāmatas, mākslas darbus, mācību līdzekļus utt. Nest gara gaismu tautā - šī doma radīja milzīgu entuziasmu tā laika sabiedrībā. Ideja kļūst par tradīciju, ja tā ir vērtīga un uzrunā līdzcilvēku sirdis. Draudzīgais aicinājums nav zudis, bet ir pārtapis jaunā veidolā. Draudzīgā Aicinājuma fonds atbalsta un cildina gan izcilākos Latvijas skolēnus, gan skolas, gan skolotājus, piešķirot Draudzīgā Aicinājuma balvu.

 Daugavpils Valsts ģimnāzijā pašlaik strādā 3 skolotājas, kuras ir saņēmušas šo cildeno apbalvojumu par augstvērtīgu darbu ar talantīgiem skolēniem, - Olga Osipova, Valentīna Prokofjeva un Irina Fjodorova. Šogad, 2023.gada 27.janvārī, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē tika cildināti Latvijas izglītības iestāžu pedagogi, kuri savu mūža darbu ir veltījuši skolai. Balvu - metālā darinātu Pūci, Grāmatu (ar laureātu vārdiem) un Diplomu - par Mūža ieguldījumu izglītībā šogad saņēma ģimnāzijas bijusī angļu valodas skolotāja un Latgales debašu centra vadītāja Oksana Deiča.

 No 1996.gada līdz 2011.gadam Oksana Deiča strādāja Daugavpils Valsts ģimnāzijā par angļu valodas skolotāju, veica svešvalodu skolotāju metodiskās kolēģijas vadītājas pienākumus, vadīja sabiedriskās organizācijas Debašu centrs Latgales filiāli, bija LATE (Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācija) Latgales reģiona viceprezidente un valdes locekle.

 Skolotāja ir pieredzes bagāta un inovācijām atvērta pedagoģe, kas ir sekojusi līdzi novitātēm priekšmeta pasniegšanas metodikā un pati darbojusies kā multiplikatore. Ir piedalījusies vairāku jaunu mācību līdzekļu aprobācijā sadarbībā ar izdevniecību Longman un Pearson un IZM (I.Bell, R.Goven „First Certificate expert”, V.Evans, J.Dooley „Enterprise”), sadarbībā ar Valodu centra pārstāvjiem regulāri organizējusi Latgales reģiona angļu valodas skolotāju konferences, uzstājusies ar priekšlasījumiem un vadījusi darba grupas. Kopš 2002.gada darbojusies Mentoring (studentu apmācība) un Thinking approach multiplikatoru programmā sadarbībā ar Britu padomi.

 Lai nodrošinātu laikmetīgu mācību procesu un starpkultūru kompetenču apguvi, skolotāja ir piedāvājusi audzēkņiem daudzveidīgas ārpusstundu aktivitātes, piem., iesaistot starptautiskos projektos, t.sk., „Global teenager” (kopumā 4000 dalībnieki visā pasaulē), aktualizējot ilgtspējīgas attīstības jautājumus, kopā ar citu svešvalodu skolotājiem organizējot Valodu dienas pasākumus Daugavpils pilsētas vidusskolēniem, tādējādi rosinot skolēnus izmantot svešvalodu zināšanas citu mācību priekšmetu satura apguvē un mācot tolerantu attieksmi pret citādo.

 Minētās un daudzas citas aktivitātes radīja drošu pamatu skolēnu sasniegumiem arī mācību darbā. Oksanas Deičas mācītie audzēkņi ļoti veiksmīgi startējuši pilsētas un valsts mēroga angļu valodas olimpiādēs un konkursos. Taču visplašāko rezonansi ir guvuši skolotājas rīkotie Latgales reģiona debašu centra debašu turnīri par jauniešiem/visai sabiedrībai aktuālām tēmām, kā arī Debašu forumi, kuru laikā vidusskolēni tikās ar vietējiem uzņēmējiem un pilsētas domes pārstāvjiem, lai diskutētu par pilsētai un tās iedzīvotājiem saistošiem jautājumiem (piemēram, „Uzņēmējdarbība veicina/neveicina pilsētas izaugsmi”, „Daugavpils ir jauniešiem piemērota pilsēta” u.c.).

 Daugavpils Valsts ģimnāzijas un novada pedagogi augstu vērtē kolēģes sasniegto, fenomenālās darbaspējas, neizsīkstošo enerģiju, līderes dotības un profesionalitāti. Arī šobrīd, pēc aktīvo darba gaitu beigšanas, skolotāja iesaistās ģimnāzijas dzīves aktivitātēs un atbalsta ar padomu.

Sirsnīgi sveicam un sakām PALDIES, Skolotāj!

 

Daugavpils Valsts ģimnāzijas saime

-->