Valentīna Prokofjeva saņem Ata Kronvalda balvu!

Arī šogad Ata Kronvalda fonds apbalvo konkursa "Ata Kronvalda balva" laureātus. Balvu Latvijas valsts prezidenta klātbūtnē piešķir kopš 1989. gada  - pedagogiem par ievērojamu un ilggadīgu ieguldījumu talantīgo skolēnu izglītošanā un skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības organizēšanā. Līdz 2020. gadam to ir saņēmuši 159 izcili izglītības pedagogi, savukārt šogad balvu saņems vēl 5 izcili skolotāji. Balvu pasniegšanas ceremonija notika š.g. 24.augustā Rīgas pilī.

Par skolēnu sagatavošanu izciliem sasniegumiem krievu valodas kā svešvalodas olimpiādēs un konkursos, kā arī nozīmīgu ieguldījumu skolēnu zinātniskās pētniecības darbības pilnveidē A.Kronvalda balvu saņem arī Daugavpils Valsts ģimnāzijas krievu valodas skolotāja Valentīna Prokofjeva.

Valentīna Prokofjeva ģimnāzijas 7.-12.klašu skolēniem māca krievu valodu kā 2.svešvalodu. Krievu valodu apgūst vidēji puse ģimnāzijas audzēkņu (šogad 138 skolēni). Šajā mācību gadā 29% mācījās augstā līmenī, 65% Valentīnas audzēkņu mācību gada noslēgumā sekmes ir optimālā līmenī. Vidējais vērtējums krievu valodā klasēs ir no 7,0 līdz 8,4 ballēm.

Valentīnai Prokofjevai piemīt īpašs pedagoģiskais talants bērnu individuālo spēju atklāšanā un apbrīnojamas darbaspējas to pilnveidē līdz izcilībai. Krievu valodu kā svešvalodu ģimnāzijā apgūst gan bērni no jauktām ģimenēm (krievu valodā runā viens no vecākiem), gan bērni, kuri krievu valodu sākuši apgūt tikai 6.klasē iepriekšējā skolā un ikdienā ar to nesaskaras.  Lai, uzsākot mācības ģimnāzijā 7.klasē, neviendabīgajā mācību vidē ikviens skolēns mācītos savu spēju līmenī, skolotāja izmanto diferencētu pieeju, veidojot mācību materiālus gan iesācējiem, gan bērniem, kuriem ir sarunvalodas prasme, taču izaicinājums ir rakstu valoda un lasīšana. Skolotāja ir izveidojusi perfekti strukturētus mācību materiālus par katru tēmu, kas ļauj mācīties arī individuāli, meklējot informāciju gan mācību grāmatās, gan interneta resursos. Visaizraujošākās ir stundas, kad skolēni prezentē savus  pētnieciskos darbiņus par krievu kultūras dārgumiem.  Katra skolēna individuālais darbs tiek izvērtēts, veltot uzslavas par īpašo veikumu. Kārtība, disciplīna un humors rada rosīgu darbošanās atmosfēru. Skolēni krievu valodas stundās spēj viens otram uzticēt ļoti personiskus notikumus, mācoties akceptēt dažādību. Arī pati skolotāja veido aizraujošas prezentācijas par dažādiem kultūras fenomeniem. Neierastu faktu izvēle, vārdu spēles, par klasiku kļuvušie skolotājas spārnotie izteicieni, kā arī kvalitatīva mācību procesa organizācija un augstie mācību rezultāti apliecina skolotājas prasmi aizraut skolēnus.

Valentīnas Prokofjevas pedagoga meistarību un talantu apliecina viņas audzēkņu regulārie izcilie sasniegumi gan valsts, gan starptautiskās olimpiādēs. Valsts posmā krievu valodas olimpiāde tiek organizēta 2 grupās – iesācējiem un skolēniem, kuri ģimenē saziņā izmanto krievu valodu. Valentīnas audzēkņi godalgotas vietas gūst abās grupās, veiksmīgi konkurējot ar skolēniem no Rēzeknes, Krāslavas un Rīgas – pilsētām, kurās ir identiska etniskā un valodas vide (skat tabulu Nr.1). Īpašs ir skolotājas un viņas audzēkņu prieks par sasniegumiem starptautiskajās krievu valodas olimpiādēs, kuras organizē Sanktpēterburgas Valsts universitāte, Maskavas Valsts universitāte un citas augstskolas. Šajās olimpiādēs piedalās vienaudži no visas pasaules, tostarp Ukrainas, Baltkrievijas, Kazahstānas, - tas ir no valstīm, kurās krievu valoda ir daudz izplatītāka. Vērtētāji atzīst, ka Valentīnas audzēkņi pārsteidz ar krievu kultūras vēstures un literatūras zināšanām (skat.tabulu Nr.1). Ikviens, kas ģimnāzijā mācās vai reiz ir mācījies krievu valodu, zina, ko nozīmē daiļdarbu lasīšana, sakāmvārdu, parunu, frazeoloģismu, sinonīmu, antonīmu un kultūrfaktu apguve. Skolotāja  uzsver, ka inteliģentam cilvēkam ir jāzina ne tikai ikdienas noplicinātā sarunvaloda, bet saziņā jāizmanto daudzveidīgi izteiksmes līdzekļi. Tos skolēni apgūst, izstrādājot zinātniskās pētniecības un radošos darbus.  VISC organizētajās Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencēs valsts posmā katru gadu ir aicināts piedalīties viens vai vairāki Valentīnas audzēkņi, recenzijās saņemot ļoti augstus vērtējumus, un dažkārt tikai kvotu sistēmas dēļ nav ieguvuši godalgotas vietas. Īpaši jāuzsver tas, Valentīnas audzēkņi, kuri 7.klasē mācījās iesācēju grupiņā, 11.klasē spēj konkurēt ar mazākumtautību skolu jauniešiem, kuriem krievu valoda ir dzimtā. Valentīnas audzēkņu sasniegumu kopsavilkumu skatiet tabulā Nr.2.

Vērtīgākais skolotājas veikums skolēnu zinātniskās pētniecības prasmju pilnveidē ir Valentīnas organizētie skolēnu zinātniskās pētniecības darbu lasījumi krievu valodā kā svešvalodā. Kopš 2006.gada (jau 14.reizi 2019.gadā, skat.attēlu Nr.1) marta sākumā ģimnāzijā pulcējas 9.-11.klašu skolēni un viņu skolotāji gan no Vidzemes, gan Latgales izglītības iestādēm, lai kopā mācītos un smeltos idejas. Lasījumu laikā skolēni gūst zinātniskā darba prezentācijas pieredzi, izklāstot savu pētījumu, atbildot uz vienaudžu un skolotāju – konsultantu jautājumiem. Lasījumos kā mentore piedalās Daugavpils Universitātes Dr.philol. Inna Dvorecka. Lasījumu noslēgumā Valentīna vada semināru skolotājiem – konsultantiem. Katru gadu lasījumos piedalās vidēji 15 dalībnieki no dažādām Latvijas izglītības iestādēm. Lasījumu dalībnieki atzīst, ka gūtā pieredze noder, gatavojoties VISC organizētajām konferencēm. http://old.daugrc.edu.lv/Aktualitates/2016_2017/zpd_/1.html

http://old.daugrc.edu.lv/Aktualitates/2016_2017/zpd/1.html

Valentīnas Prokofjevas pieredze skolēnu zinātniskās darbības pilnveidē ir novērtēta arī starptautiskā līmenī. Kazahstānas Republikas pedagogu informatīvi – metodiskajā žurnālā “Atvērtā skola”  (2018.gada marta numurā) ir publicēti gan Valentīnas audzēknes Arīnas Galilejevas darba fragmenti, gan skolotājas Valentīnas Prokofjevas metodiskie materiāli. Skolotāja ir aicināta vadīt tālākizglītības kursus Kazahstānas krievu valodas skolotājiem.

Ļoti atzinīgus vārdus skolotāja izpelnās, vadot profesionālās pilnveides kursus kolēģiem gan Latgalē, gan citos reģionos un arī ārvalstīs (skat.pielikumu Nr.2-5). Valentīnas metodiskā darba materiāli ir publicēti vairākos Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes metodisko materiālu krājumos http://izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Statistika/Gadagr_17-18/MA_atskaites/180702_KrievuFrancuPolu_MA_atskaites.pdf , kā arī viņas veidotajā blogā http://valentinadvg1.blogspot.com/p/blog-page_21.html. Skolotāja vairākkārt ir piedalījusies Erasmus+ programmas mācīšanās un mācīšanas mobilitātēs un profesionālās pilnveides kursos, tostarp par digitālo pratību. http://renatemalnace.mozello.lv/projekta-aktivitates/params/post/1176527/220816---seminars-gimnazijas-skolotajiem-par-blogosanu

Visas minētās aktivitātes veido motivējošu un izaugsmi veicinošu vidi un kvalitatīvu pamatu daudzu skolēnu izciliem sasniegumiem krievu valodā un ne tikai (skat.pielikumu Nr.1).

Ar mērķtiecīgu un radošu darbu, atbildīgu attieksmi pret veicamajiem pienākumiem Valentīna ir apliecinājusi savu piederību Latvijas izcilāko pedagogu saimei.

Sasniegumi

-->