Somiem ir, ko teikt!

2018.gada 15. -21. skolotājiem un administrācijas pārstāvjiem no 9 valstīm bija iespēja piedalīties ERASMUS KA1+ un EUNOES  “Labās prakses” (Best Practises Benchmarking) mācīšanās mobilitātē Somijā (Helsinkos) un Igaunijā (Tallinā). Galvenais mērķis bija iepazīties ar zināšanu, attieksmju un vērtību uzlabošanu saistībā ar skolas attīstību, gūt izpratni par jauninājumiem izglītībā, iegūt prasmes skolas inovāciju stratēģijām, būt atvērtiem Eiropas dimensijai izglītībā. Pēc OECD un PISA  datiem Somija un Igaunija iegūst augstākos vidējos rādītājus salīdzinājumā ar citām pasaules valstīm. Protams, rodas jautājums, kas ir šo valstu atslēga šādiem rezultātiem. Kurss bija organizēts, veidojot izpratni par izglītību no valsts, skolas un skolēna/skolotāja puses.

Somijā un Igaunijā izglītības sistēma gūst jaunu redzējumu/vīziju izglītībā, kas balstīta uz sadarbību, dzīves un uzņēmējdarbības prasmju apgūšanu  caur patstāvīgu mācīšanos, izpalīdzēšanu, vienlīdzību, izprotot dažādas kultūras, reliģijas, citu tautu vajadzības un vērtības, uzņemoties atbildību par padarīto un sekām.

Skolas piedāvā atklātu/motivējošu/sakārtotu vidi skolēniem, kas balstās uz skolēnu interesēm, prasmju attīstīšanu (dziedāšana, māksla, robotika, teātris utt.), sadarbošanos (interejers, eksterjers), pamatvajadzību apmierināšanu (ēdināšana). Izglītības programmu apgūšana notiek, balstoties uz skolēnu vajadzībam un nākotnes plāniem studēt (obligātais un izvēles kurss), ko veido pati skola un gūst atbalstu no pilsētas pārvaldes. Skolas tiek renovētas/ pārveidotas atbilstoši jaunajām prasībām un vajadzībām un finansiāli atbalstītas no pašvaldībām.

Skolēnu un skolotāju kontakts ir nepiespiests, atklāts un vērsts uz abpusēju sadarbību, kur skolēns ir aktīvs darbojoties, patstāvīgs un mērķtiecīgs stundās, un skolotājs ir padomdevējs, konsultants, palīdzot skolēniem sasniegt viņu mērķi. Darbs stundās notiek gan ar grāmatu, gan ar elektronisko grāmatu palīdzību, kas atvieglo mācību vielas apgūšanu un palīdz taupīt energoresursus. Tas somu skolēniem ļauj sagatavoties digitāliem valsts eksāmeniem, kuri ilgst 6 astronomiskās stundas un atbilst skolēnu zināšanu līmenim (pamatkurss, standarta un augstākais līmenis). Proti, jaunās tehnoloģijas ieņem nozīmīgu lomu somu izglītībā un igauņu valsts pārvaldē. Skolēni ir pietiekami gudri, lai izmantotu tehnoloģijas, taču skolotājam ir jāparāda virziens, kur šīs tehnoloģijas var izmantot arī mācību jomā.

Galvenie atslēgas vārdi, ko guvu es un citi dalībnieki mobilitātes laikā un kas arī ir šo valstu atslēgas labai izglītībai, ir rast uzticēšanos/ticību skolai un skolotājiem no valsts, vecāku, bērnu puses, nebaidīties kļūdīties un eksperimentēt, jo no kļūdām mēs mācāmies un gūstam pieredzi, sadarbība un izvēles brīvība un autonomija skolai/skolotājam.

Rakstu sagatavoja angļu valodas skolotāja Rita Murāne

-->