Erasmus+kursos gūtās idejas

2019.gada 30.janvārī Valsts izglītības attīstības aģentūrā tika iesniegta Erasmus+ programmas projekta “Mācību moduļu izstrāde neformālajā izglītībā” noslēguma atskaite.

Projekta ietvaros bija paredzēts uzsākt mācību moduļu izstrādi neformālajā izglītībā, paredzot: 1) 2 pedagogiem gūt pieredzi par inovāciju ieviešanu somu skolās, 2) 3 pedagogiem apgūt robotikas un muzeju lasīšanas metodiku, 3) uzsākt eksaktā un humanitārā virziena mācību moduļu izstrādi neformālajā izglītībā (muzejs un robotika) pamatskolas un vidusskolas posmā.

Daži projekta mērķi tika sasniegti pilnībā, daži - daļēji. Projekta ietvaros ir notikušas visas plānotās mobilitātes. Vēstures un sociālo zinātņu skolotāja un ģimnāzijas direktore apmeklēja strukturētos kursus Portugālē par muzeju "lasīšanas" metodiku, angļu valodas skolotāja un debašu trenere un izglītības metodiķe apmeklēja strukturētos kursus Somijā par inovāciju ieviešanu izglītībā, robotikas skolotājs - strukturētos kursus Lielbritānijā par robotikas didaktiku.

Kursos robotikas skolotājiem īpaša uzmanība tika veltīta mācību priekšmeta pasniegšanas metodikai. Pēc kursu apmeklēšanas ģimnāzijas skolotājs ir koriģējis priekšmetā apgūstamo saturu, pielāgojot to skolēniem ar dažādu apguves līmeni. Skolotājs ir izstrādājis idejas, kā ieinteresēt bērnus informāciju tehnoloģijās, kā raisīt vēlmi darboties un izklāstīt sarežģītus procesus vienkārši. Lielākais kolēģa ieguvums ir izpratne par mācību procesa diferenciācijas iespējām robotikas nodarbībās, tajās iesaistot ne tikai programmēšanas lietpratējus, bet arī iesācējus.

Robotikas kursu norises vieta Birmingema ir plaši saistīta ar robotiku. Daudzi pilsētas uzņēmumi projektē un programmē robotus, izglīto apmācību iestādes robotikā, organizē seminārus un palīdz ieviest robotiku kā priekšmetu pilsētas skolās. Robotika ir viens no retajiem piemēriem, kur mehānika, elektronika un programmēšana darbojas vienoti, tādējādi paplašinot izpratni par to, kā top viedās tehnoloģijas. Kursu lektori šim nolūkam pielietoja ne tikai dažādas tehnoloģijas, bet arī diskusijas par metodiku, par mācību priekšmeta ieviešanas izaicinājumiem, aprīkojumu un pedagogu sagatavotību. Kursu dalībnieks no ģimnāzijas atzina, ka lielākais ieguvums, apmeklējot kursus, bija iespēja izprast citu valstu pieredzi,  iespēja izmēģināt atšķirīgas tehnoloģijas un mācību metodes.

Pēc starptautiskā vidē gūtās pieredzes kolēģis izteica vēlmi iesaistīties plašākā starpskolu sadarbības tīklā un šogad darbojas ģimnāzijas Erasmus+ projektā "PRO.MATH.EU.S", kurā kopā ar matemātikas skolotājām un skolēniem veido mācību materiālus lietišķajā matemātikā .

Kursos muzeju lasīšanas metodikā 2 skolotājas guva pieredzi par to, kā ar skolēnu grupu praktiski strādāt muzejā, lai muzeja apmeklējums nesaistītos tikai ar gida stāstījumu. Kolēģes novadīja semināru ģimnāzijas skolotājiem par to, kā integrēt lokālās un ģimenes vēstures elementus mācību procesā. Vēstures un sociālo zinību skolotāja kursos apgūtos paņēmienus izmanto mācību priekšmetā "Personības līderības pamati" un programmas "Skolas soma" īstenošanā.

Kursos Somijā par inovāciju ieviešanu izglītībā veiksmīgi tika kombinētas augstskolu pasniedzēju lekcijas, dažādu izglītības iestāžu apmeklējums (stāsti par skolas darbu, vīziju, pedagogu sadarbību, skolas sadarbību ar pašvaldību, aprīkojumu utml.),  mācību nodarbību hospitēšana, kursu dalībieku refleksija par dzirdēto un redzēto un diskusijas/pieredzes stāsti par inovāciju ieviešanu dažādās valstīs. Tādējādi kursu dalībnieki guva ļoti plašu priekšstatu ne tikai par Somijas izglītības kvalitātes stūrakmeņiem, bet arī izaicinājumiem citās valstīs un iespējamajiem risinājumiem.  Ļoti noderīgi bija arī kursu organizatoru piedāvātie pēckursu vebināri, kuros dalībnieki apsprieda jauno ideju ieviešanas procesu savās izglītības iestādēs. Kursos Somijā par inovāciju ieviešanu izglītībā gūtā pieredze tiek izmantota skolas mācību procesa un ikdienas darba efektīvākā organizācijā.

Tā kā ģimnāzijas ēka tiek rekonstruēta, pēc atgriešanās "vecajās" telpās varēs praktiski izmantot vairākas kursos gūtās idejas - 1) atvērta fiziskā vide skolēnu un skolotāju sadarbībai (mācību telpas dinamiska pārveide), 2) IKT mākoņservisu izmantošana praktiskas sadarbības organizācijai, 3) skolotāju sadarbība kopīgai mācību satura plānošanai.

Aktivitāte, kas projektā bija paredzēta, bet netika īstenota, ir mācību nodarbību organizēšana skolas muzejā - ēka tiek rekonstruēta un nodarbības telpās fiziski nav iespējamas.

Visi kursu dalībnieki atzina, ka mobilitātes bija laba iespēja uzlabot svešvalodu zināšanas un paplašināt starpkultūru kompetenci. Kursos iegūtie materiāli un pieredzes stāsti ģimnāzijas skolotājiem ir pieejami izmantošanai mākonī.

Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada 1.augusts – 2018.gada 31.decembris.

Projekts tika īstenots ar Eiropas Savienības Erasmus + programmas un Daugavpils pilsētas Domes finansiālu atbalstu.

 

Projekta koordinatore             Renāte Malnace

-->