Debatējam par saprātīgu pārtikas produktu patēriņu

No 2020.gada 1.līdz 6.martam Daugavpils Valsts ģimnāzijā viesojās Erasmus+ skolu sadarbības projekta “Debate as innovative method to enhance critical thinking and life skills” partneri no Portugāles, Polijas, Turcijas un Nīderlandes (Itālijas komanda neieradās ārkārtas situācijas dēļ).

Projekta mērķis ir debašu kā starpdisciplināras mācību metodes integrēšana mācību procesā skolēnu pamatprasmju, caurviju un dzīves prasmju pilnveidošanai. Projektā iesaistītie jaunieši un skolotāji  (no katras valsts 4 skolēni un 2 skolotāji) mobilitātes laikā apguva Pasaules skolu debašu principus un struktūru un tad jauktās komandās  debatēja par pārapdzīvotību kā nozīmīgāko draudu sociālajam mieram un drošībai, par ģenētiski modificētu organismu aizliegšanu un mājsaimniecību atkritumu samazināšanu. Tiesneši no visām pārstāvētajām dalībskolām vērtēja runu saturu, izmantoto stratēģiju argumentu veidošanā, stilu, publisko uzstāšanos un sadarbības prasmes.

Īpaša uzmanība projekta laikā tika veltīta jautājumiem par to, kā varētu samazināt mājsaimniecības atkritumus gan privātsaimniecībās, gan sabiedriskajās iestādēs, tādējādi mazinot vides piesārņošanu, finansiālo un dabas resursu izšķiešanu un nabadzības mazināšanu. Projekta dalībnieki atzinīgi novērtēja biedrības “Zaļā brīvība” projektu vadītājas  Dr. Phil. Ingas Belousas stāstījumu par ikdienas patēriņa paradumu ietekmi uz vidi un dažādiem projektiem gan Latvijā, gan pasaulē, kas veicina līdzsvarotāku patēriņu. Jaunieši dalījās pieredzē par to, ko paši dara, lai mazinātu pārtikas atkritumus vai tos lietderīgi izmantotu. Piemēram, Roterdamā ir izveidotas tā dēvētās ēdiena bankas, kurās ikviens var atstāt pārtikas produktus, kuriem derīguma termiņš ir beidzies, bet tie vēl ir lietojami uzturā. Turcijā beķerejās nepārdotā maize tiek atdota cilvēkiem, kuri to nevar iegādāties, savukārt ēdienu pārpalikumi no restorāniem tiem nogādāti dzīvnieku patversmēs. Turku jaunieši uzsvēra, ka reliģisku apsvērumu dēļ izmest pārtiku ir negods, tāpēc viņi cenšas pret to izturēties pienācīgi. Poļu jaunieši stāstīja par to, ka neizlietotie pārtikas produkti tiek atdoti bezpajumtniekiem, bet pārtikas atkritumi tiek vesti uz zooloģisko dārzu. Visaktīvāk ideju par pārtikas sapratīgu izmantošanu īsteno portugāļu jaunieši, kuri darbojas kā brīvprātīgie un neizmantotos pārtikas produktus nogādā tiem, kam tā nepieciešama. Ģimnāzisti stāstīja par ģimenēs plaši izplatīto paradumu sasaldēt neizmantotos pārtikas produktus vai svaigas ogas un sēnes, bet pārtikas atkritumus izmantot kompostā.

Lielākā daļa dalībnieku atzina, ka projekta un debašu turnīru laikā būtiski uzlaboja gan debašu, gan komunikācijas,  angļu valodas prasmes, gan starpkultūru  kompetenci. Jauniešiem patika arī ģimnāzistu piedāvātā kultūras programma un visvairāk – kopīga veselīgu našķu gatavošana kopā ar viesģimenēm, piespraudīšu un magnētiņu apgleznošanas meistarklase kopā ar “Latgales dizaina” jauniešiem un, protams, maizes cepšana un latgaliešu danči Maizes muzejā.

Projektā vēl ir plānotas 4 mobilitātes, kuru laikā skolēni pilnveidos kritiskās domāšanas un argumentācijas prasmes, bet saturiski tiks skatīti “Globālie konflikti un ģeopolitika”,  “Pētījumi un ētika”, “Cilvēktiesības”, “Zinātne un tehnoloģijas”. Projekta noslēgumā tiks izveidoti mācību un metodiskie materiāli, lai Pasaules skolu debašu programmas pamatprincipus ikviens pedagogs varētu izmantot mācību procesā.

Daugavpils Valsts ģimnāzijā darbojas Latgales reģiona Debašu centrs, kura vadītāja Rita Murāne- Rutka aicina visu Latgales izglītības iestāžu pedagogus un skolēnus iesaistīties debašu kustībā. Reģionālie un nacionālie turnīri notiek 2 reizes mācību gadā, un piedalīties var gan 7.-9., gan 10. – 12.klašu audzēkņi, debatējot latviešu vai angļu valodā. Debašu centrs piedāvā arī izglītojošus seminārus gan pieredzējušiem debašu treneriem, gan iesācējiem. Rakstiet https://www.facebook.com/latgalesdebasucentrs/!

Projekta koordinatore Renāte Malnace

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)
mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā
www.erasmusplus.lv.

-->