Daugavpils Valsts ģimnāzijas pedagogi un vadība piedalās konferencē “Praktiski. Lietpratībai. Latgale”

Šī gada 5. aprīlī notika Skola2030 reģionālā skolotāju pieredzes konference “Praktiski. Lietpratībai. Latgale”, kurā aktīvi darbojās un savu pieredzi stāstīja pieci mūsu skolas pedagogi, direktore un direktores vietniece. Konferencē paralēli notika 12 sesijas, katrā no sesijām bija arī paralēlās darba grupas.

Valodu mācību jomā uz jautājumu, kā mērķtiecīgi attīstīt valoddarbības un caurviju prasmes krievu valodas kā svešvalodas apguves procesā, savu atbildi sniedza krievu valodas skolotāja Valentīna Prokofjeva. Viņa piedāvāja dažādus kompleksos uzdevumus izglītojamo valoddarbības prasmju attīstīšanai tēmā “Profesionālā vide”, uzsvēra diferencētās pieejas nozīmi klausīšanās, lasīšanas, runāšanas un valodas lietojuma prasmju pilnveidei.

Savukārt Ludmila Čirkste, Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Daugavpils 12. vidusskolas, Daugavpils 9. vidusskolas un Daugavpils Saskaņas pamatskolas franču valodas skolotāja, stāstīja pieredzes stāstu, par to, kā meklēt un izvēlēties atbilstošus interneta resursu franču valodas apguvei.

Tehnoloģiju jomā atbildi uz jautājumu, kādas starpdisciplināras iespējas ir programmēšanā, robotikā un inženierzinībās, piedāvāja Tatjana Garbuza. Skolotāja stāstīja par savu pieredzi inženierzinātņu mācīšanā, pētniecības prasmju plānošanā un attīstīšanā pamatskolas posmā.

Sociālajā un pilsoniskajā jomā vēstures un sociālo zinātņu skolotājas Aiga Hudobčenoka un Zigrīda Rusiņa stāstīja par debatēšanas prasmju pēctecīgu attīstīšanu. Viņas iepazīstināja ar K. Popera debašu formātu, dalījās pieredzē par komandas sadarbības veidošanu un spēju pielāgoties dažādiem apstākļiem, uzsverot toleranci un kritisko domāšanu. Tika uzsvērtas vairākas starpdisciplinārās prasmes: argumentēšanas prasme, informācijas avotu atlases un interpretēšanas prasme, atsauču noformēšanas prasme.

Par kompetenču pieeju izglītībā un pilnveidoto mācību saturu vidusskolā Aiga Hudobčenoka izteica viedokli arī paneļdiskusijā “Kā un kādu saturu izvēlēties, lai mācītu priekšmetu “Vēsture un sociālās zinātnes I”? Trīs diskusijas dalībnieces - skolotāja ar pieredzi skolā, jaunā skolotāja, Daugavpils Universitātes pasniedzēja - apsprieda, kāda ir vēstures loma pamatkursā, kā vislabāk izvēlēties saturu – piemērus no vēstures un aktuālajiem notikumiem, kādi ir lielākie izaicinājumi, mācot vidusskolas pamatkursus, un kāds atbalsts skolotājiem būtu nepieciešams.

Paplašinātas izglītības pieredzes jomā uzstājās direktores vietniece Sandra Rutkovska. Viņa uzsvēra mācību un audzināšanas darba vienotību, stāstīja par to, kā skolas kolektīvs, izmantojot pasākumu īstenošanas metodi, svin valsts un skolas nozīmes svētkus, kuros iesaistās gan vecāki, gan absolventi, gan vietējā kopiena. Pieredzes stāstā tika akcentētas kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas, sadarbības, pilsoniskās līdzdalības caurviju attīstīšanas iespējas caur kopīgiem skolas saimes pasākumiem.

Izglītības darba vadības jomā ar pieredzes stāstu uzstājās direktore Oksana Petaško. Viņas stāsts bija veltīts mūsu skolas vienotajam darbam starpdisciplinārās pieeja īstenošanā un izpratnes par ilgtspējību veicināšanā. Fokusā bija mums tik saprotamie vārdi: mācīties būt, mācīties zināt un mācīties darīt. Direktore uzsvēra skolotāju sadarbības plānošanu un organizēšanu, starpdisciplināro stundu/nodarbību vadīšanu, zinātniskās pētniecības darbību, kursa stundas vidusskolas posmā, mūsu iesaisti starptautiskos projektos un debašu kustībā.

Pārējie kolēģi iespēju robežās piedalījās gan šajās, gan citās sekcijās, guva jaunas idejas un uzdeva jautājumus. Mūsu aktivitāte un lielā pieredze tika augsti novērtēta gan no konferences organizatoru, gan kolēģu puses.

-->