Daugavpils Valsts ģimnāzijas krievu
valodas skolotāja Valentīna Prokofjeva
ir devusies mūžībā

2024.gada 21.aprīlī mūžībā devās Daugavpils Valsts ģimnāzijas krievu valodas skolotāja Valentīna Prokofjeva.
 
Ģimnāzijā ir pavadīti 26 spilgti un aizrautīgi augstas raudzes gadi. Atskatoties, atminoties ir sajūta, ka ir beidzies kaut kas ļoti vērtīgs: Valentīnas laiks ģimnāzijā saistās ar kvalitāti ikdienas mācību procesā, izcilību krievu valodas olimpiādēs un zinātniskās pētniecības darbu konferencēs, radošumu konkursos, dzirkstošu humoru sarunās ar kolēģiem. Gudra, skaista, sievišķīga, prasīga un enerģiska – kā šajā fotogrāfijā – tāda mūsu sirdīs un atmiņās paliks Valentīna.
 
Valentīnas Prokofjevas dzīves gaitas ir saistītas ar dzimto Daugavpili. Viņa sarunās ar pateicību un apbrīnu vienmēr ir pieminējusi gan savus vecākus, gan skolotājus – īpaši Tatjanu Judajevu (klases audzinātāju Daugavpils 5.vidusskolā), Daugavpils Pedagoģiskā institūta pasniedzējus Fjodoru Fjodorovu, Eduardu Mekšu, Josifu Dubašinski, Annu Stankeviču, Arkādiju Neminuščiju. “Viņi patiešām deva man ceļu dzīvē un teicamu izglītību. Esmu pateicīga liktenim, ka man bija iespēja studēt pie tik izciliem pasniedzējiem.”
 
Valentīna ir strādājusi vairākās Daugavpils izglītības iestādēs – Daugavpils 13.vidusskolā, Daugavpils 10.vidusskolā, Daugavpils 4.pamatskolā, kādu laiku arī Igaunijā, bet kopš 1998.gada – Daugavpils Valsts ģimnāzijā. Valentīnai piemita īpašs pedagoģiskais talants bērnu individuālo spēju atklāšanā un fantastiskas darbaspējas to pilnveidē līdz izcilībai. Kārtība, disciplīna un humors radīja rosīgu darbošanās atmosfēru. Skolēni krievu valodas stundās spēja viens otram uzticēt ļoti personiskus notikumus, mācoties akceptēt dažādību. Neierastu faktu izvēle, vārdu spēles, par ģimnāzijas klasiku kļuvušie Valentīnas spārnotie izteicieni - tās bija viņas personības zīmola spilgtākās izpausmes formas.
 
Valentīnas Prokofjevas pedagoga meistarību un talantu apliecina viņas audzēkņu regulārie izcilie sasniegumi gan valsts, gan starptautiskās olimpiādēs. Vērtētāji vienmēr atzina, ka Valentīnas audzēkņi pārsteidz ar krievu kultūras vēstures un literatūras zināšanām. Ikviens, kas ģimnāzijā reiz ir mācījies krievu valodu, zina, ko nozīmē daiļdarbu lasīšana, sakāmvārdu, parunu, frazeoloģismu, sinonīmu, antonīmu un kultūrfaktu apguve. Ne visiem tas padevās viegli – varbūt tāpēc krievu valodas stundās apgūtajām zināšanām un prasmēm bija īpaša pievienotā vērtība. Valentīna ļoti priecājās, kad absolventu vakaros bijušie ģimnāzisti atzina: “Tas nebija velti.” Emocionālā saikne ar skolēniem Valentīnai bija ļoti svarīga: svētkos saņemot atklātnīti vai īsziņu, viņa ar to vienmēr padalījās ar kolēģiem.
 
Kopā ar Valentīnu ģimnāzisti mācījās lasīt un analizēt daiļliteratūru, rakstīt referātus un izstrādāt zinātniskās pētniecības darbus, tas ir – strukturēti domāt, radīt oriģinālas idejas un pārliecinoši tās prezentēt. Par skolēnu sagatavošanu izciliem sasniegumiem krievu valodas kā svešvalodas olimpiādēs un konkursos, kā arī nozīmīgu ieguldījumu skolēnu zinātniskās pētniecības darbības pilnveidē 2019.gadā Valentīna Prokofjeva saņēma Ata Kronvalda balvu – nozīmīgāko apbalvojumu izglītībā Latvijā. Daugavpils Valsts ģimnāzijas gozēšanās dažādos izglītības iestāžu reitingos ir milzīgs Valentīnas nopelns – gan darbā ar talantīgajiem bērniem, gan centralizēto eksāmenu kārtotājiem. Valentīna palika nepārspēta – Daugavpils Valsts ģimnāzijas 12.klašu skolēni centralizētajā eksāmenā krievu valodā 25 gadus pēc kārtas sasniedza vislabākos rezultātus valstī.
 
Laba izglītība bija Valentīnas vērtību augšgalā – viņa nemitīgi mācījās arī pati, 2011.gadā iegūstot doktora grādu filoloģijā cittautu literatūras vēstures apakšnozarē. Un allaž piekrita doties Erasmus+ un citu programmu mācīšanās mobilitātēs pedagogiem, taču neturēja sveci zem pūra. Ļoti daudzi Latgales, Latvijas un kaimiņvalstu izglītības iestāžu skolotāji ir pateicīgi par Valentīnas dāsnumu, daloties ar idejām kursos, konferencēs. 13 gadus Valentīna kopā ar kolēģiem un Daugavpils Universitātes pasniedzējas Innas Dvoreckas atbalstu organizēja Latgales skolēnu zinātniskās pētniecības darbu lasījumus: skolotāji no Rēzeknes, Dagdas, Preiļiem, Riebiņiem un Ilūkstes smēlās iedvesmu, skolēni – sildījās komplimentu saulītē. To Valentīna prata – katrā darbiņā, kas ir veikts no visas sirds, atrast to īpašo – uzslavas vērto – odziņu.
 
Lasīt, ceļot un kopt puķes – Valentīnai bija svarīgs prāta, gara un vides skaistums. Un pāri visam – mīlestība pret meitu Veroniku un vīru Romānu. Valentīna ļoti lepojās ar to, ka Veronika pēc ģimnāzijas absolvēšanas saņēma Vācijas Akadēmisko apmaiņas programmu stipendiju īpaši talantīgiem jauniešiem, bet vīrs (robežsargs) joprojām spēj atspiesties tikpat daudz reižu kā abu kāzu dienā.
 
2018.gadā – Latvijas Republikas simtgadē – Valentīna saņēma ģimnāzijas apbalvojumu “Stikla poga.” Pavadrakstā ir teikts: „Stikla poga, kurā vizuļo Latvijas karoga karmīnsarkanais un ģimnāzijas tumši zilais, pieder ģimnāzijas izcilākajām personībām, kuras skolas vārdu spoži ierakstījušas Latvijas simtgades zvaigznājā”. Valentīna Prokofjeva ir piepogāta ģimnāzijai uz mūžīgiem laikiem. Nu viņas vārds un podziņa mirdzēs mūžības zvaigznājā. Vaļusik, lai tev tur ir gaiši. Mēs zinām, ka tu vienmēr turēsi īkšķus par savu skolu, arī tur – taisaulē.
 
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Valentīnas Prokofjevas ģimenei, radiem, draugiem, kolēģiem un skolēniem.
-->