Uzņemšana

Daugavpils Valsts ģimnāzija piedāvā efektīvu, kvalitatīvu, konkurētspējīgu un mūsdienīgu vidējo izglītību. Skolai ir stabilas tradīcijas, tā ir
atvērta jaunām idejām, dinamiska.

Ģimnāzijā īstenotās izglītības programmas (IP):

 • Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) programma (IP kods 23011111)
 • Vispārējās vidējās izglītības programma (IP kods - 31016011), padziļināto kursu komplekti:
 •  
  • “Cilvēks un veselība”, padziļināti apgūstot kursus:
   • Bioloģija II, Ķīmija II, Svešvaloda II
   • Bioloģija II, Ķīmija II, Matemātika II
   • Bioloģija II, Ķīmija II, Sociālās zinātnes II
  • “Cilvēks un sabiedrība”, padziļināti apgūstot kursus:
   • Sociālās zinātnes II, Svešvaloda II, Latviešu valoda un literatūra II
   • Vēsture II, Svešvaloda II, Latviešu valoda un literatūra II
  • “Vides un inženierzinātnes”,padziļināti apgūstot kursus:
   • Fizika II, Matemātika II, Ķīmija II
   • Fizika II, Matemātika II, Svešvaloda II
   • Fizika II, Bioloģija II, Matemātika II
  • “Uzņēmējdarbība”, padziļināti apgūstot kursus:
   • Sociālās zinātnes II, Svešvaloda II, Matemātika II
   • Sociālās zinātnes II, Svešvaloda II, Ģeogrāfija II
  • “Programmēšana un IT joma”, padziļināti apgūstot kursus:
   • Programmēšana II, Fizika II, Matemātika II

 

Izglītojamo uzņemšana 7. – 9. klasēs 2024./2025.m.g.

 

Lai uzņemtu 7.klasē, 6. klases liecībā vai iepriekšējā semestrī, ja stājas mācību gada laikā

 • mācību sasniegumu vērtējumi ir 5 balles un augstāki;
 • gada vērtējumi matemātikā, latviešu valodā un angļu valodā ir vismaz 6 balles.

Lai uzņemtu 8., 9.klasē, skolēna iepriekšējās klases liecībā vai iepriekšējā semestrī, ja stājas mācību gada laikā:

 • vērtējumi ir 5 balles un augstāki (vai vidējais vērtējums katrā mācību priekšmetā, ja stājas mācību gada 2.semestrī un semestra vērtējumi netiek izlikti);
 • vidējais vērtējums ir 6,5 balles vai augstāks;
 • gada vērtējumi (vai semestra vērtējumi, ja stājas mācību gada laikā, vai vidējais vērtējums, ja semestra vērtējumi netiek izlikti) latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā ir 7 balles vai augstāks.

Izglītojamo uzņemšanas noteikumi 7. - 9. klasēs 2024./2025.m.g.

 

Dokumentu pieņemšana uz 7.-9. klasi notiek no 03.06.2024. līdz 14.06.2024. ģimnāzijas kancelejā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00. Dokumentus var iesniegt arī elektroniski, tos parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz adresi dvg@daugrc.edu.lv.

Pieteikuma veidlapa 7.-9. klasei

Uzņemšanas komisijas sēde notiek 17.06.2024 (uzņemot 7. - 9. klasēs). Mācību gada laikā Uzņemšanas  komisijas sēde notiek 3 darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas. Rezultāti tiek paziņoti ne vēlāk kā divas darba dienas pēc uzņemšanas komisijas sēdes. Ar rezultātiem var iepazīties ģimnāzijas kancelejā un ģimnāzijas mājas lapā.

 

Izglītojamo uzņemšana 10. klasē 2024./2025.m.g.

 

Ģimnāzijas 10. klasē uzņem izglītojamos konkursa kārtībā, ņemot vērā augstāko vidējo vērtējumu apliecībā par vispārējo pamatizglītību, ģimnāzijas iestājpārbaudījumā gūto rezultātu, kā arī, ja mācību sasniegumi atbilst sekojošiem kritērijiem:

Pretendents ir atbrīvots no ģimnāzijas iestājpārbaudījuma, ja gada vērtējumi apliecībā par vispārējo pamatizglītību angļu valodā, matemātikā un latviešu valodā ir vismaz “7” balles.

Ja paliek vakantas vietas 10.klasē, Uzņemšanas komisija var izskatīt pretendenta iekļaušanu uzņemamo izglītojamo sarakstā, ja izglītojamā mācību sasniegumi neatbilst kādam no kritērijiem.

 • vērtējumi ir 5 balles un augstāki;
 • valsts pārbaudes darbos iegūtie vērtējumi ir:
  • latviešu valodā - 55% vai vērtējums gadā “6” balles,
  • matemātikā - 50% vai vērtējums gadā “6” balles,
  • svešvalodā - 50% vai vērtējums gadā “6” balles;
 • ja izglītojamais ir atbrīvots no VPD, vērtējums gadā latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā ir vismaz “6” balles.

Izglītojamo uzņemšanas noteikumi 10. - 12. klasēs 2024./2025.m.g.

Iestājpārbaudījuma organizēšanas kārtība

 • Iestājpārbaudījums uzņemšanai 10. klasē tiek organizēts, pamatojoties uz pilngadīga izglītojamā vai izglītojamā likumiskā pārstāvja elektronisko pieteikumu iestājpārbaudījumam no 31.05.2024. līdz 06.06.2024. plkst. 11.00 skolas mājaslapā www.daugrc.edu.lv .
 • Iestājpārbaudījumu programmu, vērtēšanas kritērijus un norises kārtību izstrādā ar direktora rīkojumu apstiprināta komisija.
 • Iestājpārbaudījumu programma, vērtēšanas kritēriji un norises kārtība tiek publicēta ģimnāzijas mājaslapā www.daugrc.edu.lv līdz 17.05.2024.
 • Iestājpārbaudījums notiek klātienē 06.06.2024. 12.00.
 • Stājoties 10. klasē mācību gada laikā, iestājpārbaudījums tiek organizēts 5 darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas datuma.

Iestājpārbaudījumu kārtība

 

Dokumentu pieņemšana uz 10. klasi notiek no 03.07.2024. līdz 11.07.2024. ģimnāzijas kancelejā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00. Dokumentus var iesniegt arī elektroniski, tos parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz adresi dvg@daugrc.edu.lv.

Pieteikuma veidlapa 10.-12. klasei

Uzņemšanas komisijas sēde notiek 12.07.2024 (uzņemot 10. klasē). Mācību gada laikā Uzņemšanas  komisijas sēde notiek 3 darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas. Rezultāti tiek paziņoti ne vēlāk kā divas darba dienas pēc uzņemšanas komisijas sēdes. Ar rezultātiem var iepazīties ģimnāzijas kancelejā un ģimnāzijas mājas lapā.

 

Izglītojamo uzņemšana 11. klasē 2024./2025.m.g.

 

Uz vakantajām vietām 11. klasē uzņem izglītojamos, kuru iepriekšējās klases liecībā (vai iepriekšējā semestra vērtējumi, vai vidējie vērtējumi katrā mācību kursā (ja semestra vērtējumi netiek izlikti), ja stājas mācību gada laikā) mācību sasniegumi atbilst šādiem kritērijiem:

 • vērtējumi ir 5 balles vai augstāki;
 • gada vērtējumi matemātikā, latviešu valodā, svešvalodā (angļu valodā) un izvēlētajos padziļinātajos kursos ir “7” balles vai augstāki.

Izglītojamo uzņemšanas noteikumi 10. - 12. klasēs 2024./2025.m.g.

Dokumentu pieņemšana uz 11. vai 12. klasi notiek no 03.06.2024. līdz 14.06.2024. ģimnāzijas kancelejā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00. Dokumentus var iesniegt arī elektroniski, tos parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz adresi dvg@daugrc.edu.lv.

Pieteikuma veidlapa 10.-12. klasei

Uzņemšanas komisijas sēde notiek 12.07.2024 (uzņemot 11. un 12. klasēs). Mācību gada laikā Uzņemšanas  komisijas sēde notiek 3 darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas. Rezultāti tiek paziņoti ne vēlāk kā divas darba dienas pēc uzņemšanas komisijas sēdes. Ar rezultātiem var iepazīties ģimnāzijas kancelejā un ģimnāzijas mājas lapā.

 

Izglītojamo uzņemšana 12. klasē 2024./2025.m.g.

 

Uz vakantajām vietām 12. klasē uzņem izglītojamos, kuru iepriekšējās klases liecībā (vai iepriekšējā semestra vērtējumi, vai vidējie vērtējumi katrā mācību kursā (ja semestra vērtējumi netiek izlikti), ja stājas mācību gada laikā) mācību sasniegumi atbilst šādiem kritērijiem:

 • vērtējumi ir 5 balles vai augstāki;
 • gada vērtējumi matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā un izvēlētajos padziļinātajos kursos ir “7” balles vai augstāki;
 • matemātikas un angļu valodas optimālā līmeņa centralizētajos eksāmenos ir iegūti vismaz 65%.

Izglītojamo uzņemšanas noteikumi 10. - 12. klasēs 2024./2025.m.g.

Dokumentu pieņemšana uz 11. vai 12. klasi notiek no 03.06.2024. līdz 14.06.2024. ģimnāzijas kancelejā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00. Dokumentus var iesniegt arī elektroniski, tos parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz adresi dvg@daugrc.edu.lv.

Pieteikuma veidlapa 10.-12. klasei

Uzņemšanas komisijas sēde notiek 12.07.2024 (uzņemot 11. un 12. klasēs). Mācību gada laikā Uzņemšanas  komisijas sēde notiek 3 darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas. Rezultāti tiek paziņoti ne vēlāk kā divas darba dienas pēc uzņemšanas komisijas sēdes. Ar rezultātiem var iepazīties ģimnāzijas kancelejā un ģimnāzijas mājas lapā.

-->